ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2009

ห้องเรียนคุณภาพ จากแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงระบบในประเทศนิวซีแลนด์

การจัดการศึกษา ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายอันสูงสุด (Ultamate Goals) คือ "ผู้เรียนมีคุณภาพ" นั้น หลักและวิธีคิดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ กระแสพระราชดำรัสของในหลวงที่ว่า "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" พระองค์ทรงให้ไว้นั้น เป็นการจุดประกายแนวคิด กล่าวคือ

- เข้าใจ คือ การเข้าใจความเป็นตัวตนของตน ปรกอบด้วยความปรารถนา ควมต้องการ แรงจูงใจอย่างแจ่มชัด เข้าใจบทบาทหน้าที่ตน ภาระงานตน เรียกว่ารู้เรา รู้ตันทุนหรือหน้าตักตนเอง
- เข้าถึง คือ เข้าถึงผู้รู้หรือแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ได้และเข้าถึงองค์ความรู้ หลักคิด ทฤษฎ๊ ปรัชญาต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้งทะลุปรุโปร่ง เอาไว้เป็นหลัก
- พัฒนา เป็นการทำ การปฏิบัติตามหลัก เพื่อต่อยอดความรู้ให้ดีขึ้นและเกิดองค์ความรู้ใหม่ตามทิศทางของตน

จึงถือว่ากระแสพระราฃดำรัสให้คุณค่าและควรน้อมนำมาปรับใช้ในการทำงานของทุกคนทุกฝ่าย เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปของไทย การน้อมนำหลักคิดไปประยุกต์ใช้ย่อมจะเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี

การยกระดับคุณภาพการศึกษาของเราที่ใช้จุดเน้น "ห้องเรียนคุณภาพ" ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

หยก เก็บตกจากปักกิ่ง

หยก จากนครปักกิ่ง
หยก มีความสำคัญคู่กับวัฒนธรรมจีนมาช้านาน
ปักกิ่งได้จัดร้านหยก เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นคณะโดยเฉพาะ จะพบรถยนต์นักท่องเที่ยวจอดเต็มลานไปหมด ร้านแห่งนี้อยู่ในความดูแลของรัฐบาล ขณะที่ไปเยี่ยมชมในวันที่ 23 เมษายน 2552 มีฝนตกปรอย ๆ และอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิข้างนนอก 9 องศาเซลเซียส
ไกด์(เกรียงไกร) กล่าวว่า หยกมีชีวิต และหายใจได้จริง ๆ มีวิธีพิสูจน์ 3 วิธี คือ
1) ใช้หลังมืออังไว้เหนือก้อนหยก จะได้รับไอเย็นของหยกออกมากระทบผิว
2) ดูกับแสงไฟฟ้าสีเหลือง จะเห็นเนื้อหยกลายเส้น เนื้อหยกยิ่งใสยิ่งดี
3) ฟังเสียง ด้วยการเคาะพิสูจน์จากกำไล หยกที่มีเนื้อสีเขียวอยู่ข้างในเสียงจะใส แต่หากมีสีเขียวอยู่ด้านนอกเสียงจะเสียงทุ้มกว่า


ชาวจีนใช้หยกมาแต่โบราณ เป็นอัญมณีเพื่อสุขภาพ โดยสมัยราชวงศ์หมิงมีการตัดชุดฮ่องเต้ทำด้วยหยกทั้งหมด ส่วนขุนนางในราชสำนักจะได้รับป้ายหยกจากฮ่องเต้ เปรียบเหมือนการติดดาว มีฐานะ ซึ่งขุนนางจะต้องถือป้ายหยกประจำตัวตลอดเวลา เวลาเข้าเฝ้าที่ตำหนักไต้เหอเทียน ผู้ที่นั่งคุกเข่ารอเฝ้าอยู่ก่อนจะต้องคอยฟังเสียงหยกของขุนนางที่เข้าเฝ้ามาด้วย ผู้ที่มีเสียงหยกดังกว่าเป็นเสียงของผู้ใหญ่จ…