ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2012

สายฝน เพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงด้วยสายเดี่ยว

สายฝน เพลงพระราชทานของในหลวง ที่มีลีลาสวยงามด้วยทำนองเรียบง่ายด้วยจังหวะวอลซ์ และมีความไพเราะมาก ยิ่งขับร้องหมู่ยิ่งไพเราะ และหนุ่มเวียดนาม นักดนตรีพื้นบ้านนำเครื่องดนตรีสายเดียวมาบรรเลงในเรือลอยราตรีกลางแม่น้ำหอม เมืองเว้ ของเวียดนาม เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เสียงเพลงที่บรรเลงก็ไพเราะอีกแบบหนึ่งโดยมีกลิ่นไอลีลาของเวียดนามผสมอยู่


สายเดี่ยว ที่กล่าวถึง ไม่ได้หมายถึงสาวสวยแต่อย่างใด แต่หมายถึงเครื่องตนดรีเครื่องสายที่ทำคล้ายกับพิณ มีสายเดียว ยึดใส่แผ่นไม่้ ปลายช้างหนึ่งยึดเป็นที่ปรับเสียง อีกด้านหนึ่งตรึงใสคันโยก สามารถเล่นเพลงได้ทุกเสียง ปรับเข้าได้กับเครื่องตนดรีทุกชนิด อาศัยการดีดตามตำแหน่งที่จะให้เกิดเสียงสูงต่ำ ตำแหน่งเสียงสูงจะไปทางคันโยก ซึงจะโยกเสียงขึ้นลงตามที่ต้องการ ลีลาและเทคนิคจะบอกความชำนาญแต่ละคน เป็นความแปลกที่มักพบเครื่องดนตรีฝรั่งและจีนจะมีสายให้เล่นเป็นจำนวนมาก แต่เครื่องนี้มีเพียงสายเดียว มีตำแหน่งที่ดีดอยู่ไม่กี่ตำแหน่งคือ ที่ต่ำแหน่งเสียง โดต่ำ  ตำแหน่ง ซอล และโดสูง ส่วนเสียงอื่นที่ต้องการใช้คันโยกหาเอา ที่ผู่เล่นอธิบายให้ฟัง ไปสืบค้นดูเครื่องดนตรีนี้ชื่อว่า Dan Bau เ…

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับความคาดหวังและแนวทางปฏิบัติ

๑. ความนำ
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นหนึ่งในการแนวทางการพัฒนาคุณธรรมให้เริ่มจากเยาวชน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา๓. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๐ ล้านบาท อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน ๘๐๐ รูปทั่วประเทศ และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความต้องการพระในโรงเรียน โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๕๘,๐๗๓ รูป โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน ๑๐,๐๐๐ กว่าโรงเรียน มีความต้องการพระสงฆ์ไปให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ ได้รับอนุมัติงบกลางจากคณะรัฐมนตรี เพื่ออุดหนุนโครงการพระสอนศีลธรรม ได้รับอนุมัติเพิ่มเป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐ รูป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จะได้รับอนุมัติเป็น ๒๐,๐๐๐ รูป คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ให้โอนงบประมาณโครงการพร…