ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2014

การส่งเสริมทักษะการคิดและการเขียนผู้เรียน

             ความนำ ปัญหาการคิดวิเคราะห์และการเขียนยังคงอยู่คู่กับผู้เรียนและครู ผู้เรียนลายมืออ่านไม่ได้ ไม่สวย เขียนไม่เป็นเรื่อง สื่อสารไม่เป็น โดยรวมคือทักษะการเขียนและจดบันทึกที่จะติดตัวไป
ควรเริ่มปลูกฝังเมื่อใด ระดับที่ควรได้รับการปลูกฝังอย่างจริงจัง ควรเน้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพราะช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) เน้นการอ่านออกเขียนได้ แต่ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) เน้นการอ่านคล่องเขียนคล่อง หากเป็นด้านการอ่านแล้วเน้นการอ่านเอาเรื่อง หาอรรถรสจากเรื่องราวต่าง ๆ แบบเรียนแต่เดิมจึงให้เรียนวรรณคดีที่มีเนื้อหาสละสลวย มีบทกลอนที่ไพเราะ อาทิ พระอภัยมณี หรือสังข์ทองที่เคยเรียนชั้น ป.๔ แต่เดิม เด็กจึงเพลิดเพลินและสามารถท่องจำติดปาก เด็กวัยนี้เป็นวัยที่ทีเริ่มแสวงหาความเป็นตัวตนในสิ่งที่ตนอยากเห็นอยากเป็น คิดฝันเลียนแบบในสิ่งที่ตนชอบ ช่างจดช่างจำมาก แม้บางครั้งได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็จำได้ไม่ลืม และสามารถประยุกต์พัฒนาสู่ความเป็นนักคิด นักเขียน นักเพลงและแม้แต่ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นพ่อครูแม่ครู แม้มีคุณวุฒิเพียงชั้น ป.๔ ที่พบอยู่ทั่วไทยทุกวันนี้           ด้านการเขียน           …