ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2014

ครูกับการบริหารจัดการชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน 
           เป็นทักษะหลักของความเป็นครู การขาดหลักบริหารจัดการชั้นเป็นความเสี่ยงของการจัดการเรียนรู้ในชั้น ครูเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญต่อภารกิจนี้และผู้บริหารโรงเรียนต้องเอาใจใส่ด้วยการชี้นำ การนิเทศติดตามผล ตลอดจนการประเมินศักยภาพครูเพื่อการพัฒนา เป็นที่ทราบว่าการศึกษาของไทยได้เข้าอยู่ในระบบการเฝ้าระวังข้ามชาติด้วยการเป็นสมาชิกของ OECD ที่มีการวัดประเมินตามระบบของ PISA และ TIMMS ด้วยมีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยคำว่า “การรู้หนังสือ” ที่มีการวัด ๓ ด้าน คือ ด้านความสามารถในการอ่านเขียนเรียนรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ที่น่าจะถือเอาว่า เป็นพื้นฐานหลักของความเป็นพลโลกในยุคนี้ ก็แล้วกันเพราะไม่พบสัณญาณใดที่น่าเชื่อได้มาว่านี้
         การจัดการศึกษานับแต่อดีตก็จะพบว่ามีแต่ครูและผู้เรียนรวมตัวกันเพื่อแสวงหาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ บางครั้งครูอาจเป็นผู้จัดให้ผู้เรียน แต่มีไม่น้อยที่ผู้เรียนใช้สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่มีอยู่เป็นครู ไม่ก็ทำไปแล้วเอาความผิดพลาดมาเป็นครูที่เคยได้ยินกัน แต่ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับโรงเรียนและครู งบประมาณแล…