ผู้ดูแล


ชื่อ นายวิบูลย์  แมนสถิตย์
เกิด วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๙๓ ที่บ้านหวายหลึม อำเภอธวัชบุรี (เชียงขวัญ) จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ ๓๘๖ หมู่ที่ ๘ บ้านพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๖๐ บ้านสวนจิตรลดา เขื่อนน้ำอูน

สื่อสาร โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๓๔-๓๙๐ มือถือ ๐๘-๖๒๔๑-๒๐๓๘ 
           mail : wiboonman@gmail.com ; w_mansathit@yahoo.com
           web blog : http://wiboonman.blogspot.com

การศึกษา
-          ๒๕๐๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) โรงเรียนอำนวยวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
-          ๒๕๑๔ ประกาศนีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
-          ๒๕๑๘ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
-          ๒๕๓๐ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาบริหารการศีกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

งานเอกชน 
ช่างซ่อมอากาศยาน ชั้น ๓ (Aircraft Mechanic 3) ของบริษัทแอร์อเมริกา (Air America Inc.) กลุ่มงานภาคสนามยานเฮลิคอปเตอร์ รุ่น UH34D-Shycorsky ที่ฐานบินอุดรธานี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๖ (ช่วงสงครามเวียดนามและลาว) ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (out station) ที่เวียงจันทน์ และหลวงพระบาง แห่งละ ๑ เดือน

รับราชการ 
อาจารย์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ศึกษาธิการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ศึกษาธิการอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษาธิการอำเภอศรีสงครามและอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต ๒ ดูแลรับผิดชอบงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา งานโรงเรียนวิถีพุทธ งานโรงเรียนขนาดเล็ก (จิ๋วแจ๋วสกล๒)

ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สว่างแดนดิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผู้ประเมินภายนอกรอบที่สาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) สถานะ พักไม่ประสงค์ออกประเมิน

ผลงาน

          หนังสือตำราและเอกสารประกอบการสอน 

อารยธรรม (Civilization) ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน (Environment Study for School and Community) การบริหารโครงการ (Project Management) จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) การศึกษาระดับอุดมศึกษา (High Education Study) เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา (Sufficiency Economics and Education และประวัติศาสตร์สากล (World History)

บทความเชิงวิชาการทั่วไป ด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมใน 
http://wiboonman.blogspot.com ได้แก่ 

ห้องเรียนคุณภาพ 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนด้วยกระดาษแผ่นเดียว 
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
แท็บเล็ตสร้างเด็กไทยเมื่อห้าทศวรรษที่ผ่านมา
การสอนแบบเปิดและการวิจัยชั้นเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองกับการมองการจัดการศึกษาในญี่ปุ่น 
ฯลฯ

การวิจัย 
ผู้วิจัยร่วมของพระบูรกรณ์ ธีรสาโร เรื่องรูปแบบการนำตนเองเข้าไปพัวพันกับชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาสังคม (Model of Monks’ Engaging Community for Solving Social Problem) จากทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

รางวัล

เข็มสมนาคุณผู้มีผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๔๗
โล๋ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

สังคม ภูมิพันธ์ุ ดร.จิ๊กโก๋

สังคม ภูมิพันธ์_ ดร.โก๋ รู้สึกอาลัยเพื่อน จิ๊กโก๋ ที่เราเรียกติดปากสมัยเรียน ป.กศ.ที่วิทยาลัยครูมหาสารคามเมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๐๙ ชื่อเล่นจ...