บทความ

ขับรถเมืองไทยไม่ใส่ใจ ไม่ได้แล้ว

ขับรถเมืองไทยไม่ใส่ใจ ไม่ได้แล้ว...ว่ามั้ย? บ้านเรารถชุมมากกว่าที่คิดแล้ว แทบทุกบ้านนิยมมีรถและหลายคัน ถนนจึงเป็นที่รวมภัยจนกลายเป็นอุบัติเหตุเสียชีวิตบนท้องถนนติดอันดับโลก (Countries With The Highest Road Traffic Death Rate) อันดับสองของโลกที่อัตราการตายจำนวน ๓๘.๑ ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ คน รองจากสาธารณรัฐโดมินิกัน (๔๑.๗) รัฐบาลก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ออกรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้หน่วยงานดำเนินการ จงเห็นแต่ละหน่วยใช้กลวิธีต่างๆ เช่น เจ็ดวันอันตราย เขตห้ามตาย ฯลฯ แต่จะพบว่ายังมียอดการตายสูงอยู่เรื่องจากยังไม่สามารถแก้ปัญหาวินัยการจราจร การใช่รถ การเมาสุรา ไม่ได้ แม้จะใช้กำลังพลตั้งด่านกันทั่วประเทศก็ตาม วินัยการใช้รถที่น่าห่วง คือ วินัยที่มาจากผู้ขับขี่ ที่อาจคาดหวังว่าจะได้รับคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องคือตำรวจ แต่จะพบว่าเข้าใจผิด เพราะเขาจะทำหน้าที่อย่างเอาจริงเอาจังกับผู้ที่ทำผิดกฎหมาย เช่นการไม่รัดเข็มขัด ป้ายภาษี ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรค สมุดคู่มือรถ การใช้โทรศัพท์ ฯลฯ จิปาถะ เมื่อโดนโบกให้จอด เขาเดินวนหนึ่งรอบอย่างน้อยต้องได้หนึ่งกระทงปรับ เขาจะเอากฎหมายมาเปรียบเทียบปรับอย่างเอาเป็นเอาตาย เขาจะไม่เ…

การปฏิรูปการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างชาติ
การสร้างชาติผู้นำโลก มาจากฐานครอบครัวและการมุ่งให้ความสำคัญต่อการสร้างพลังแก่เด็กผู้จะเป็นอนาคตชาติ การดูแล ปลูกฝัง กล่อมเกลา ฝึกฝน และอบรมที่ดีให้มีพลังเพื่อเป็นพลเมืองและเป็นผู้นำที่ดี รัฐจะดูแลฝึกฝนอบรมอย่างสำคัญแต่เยาว์วัย เพื่อเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง อาทิ กรีกโบราณ ที่สร้างพลเมืองตนสู่ความรุ่งโรจน์ ประเทศผู้นำต่างๆปัจจุบันก็มีแนวทางไม่ต่างกัน
การมีการประเมินของ PISA-OECD ในระดับสากล เป็นเพียงการศึกษาเปรียบเทียบปทัสถานระดับสังคมโลก แต่สิ่งสำคัญคือประเทศต่างๆย่อมก้าวไปตามทิศทางสังคม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เฉพาะตน อาทิ จีน ญี่ปุ่น อาหรับ และยุโรป ไอน์สไตน์ แสดงแนวคิดว่าว่า “การศึกษาที่ถือเป็นการสืบทอดมรดกสังคม”[1]ความรุ่งโรจน์และอัตลักษณ์ชาติ ย่อมหมายถึง การธำรงความงดงามในมรดกที่เป็นรากฐานสังคมตน อันเป็นความงดงามในความหลากหลายของชุมชนโลก การจัดการศึกษาไทยที่เป็นอยู่ นับตั้งแต่การเปลี่ยนแบบเรียนจากจินดามณีเป็นต้นมา วงรอบการปรับเปลี่ยนหลักสูตรถี่ขึ้น ยังไม่อาจต่อยอดมรดกสังคมดังกล่าวได้ นักปราชญ์ราชบัณฑิตค่อยๆหายไป มีทิศทางเป็นไปตามกระแส “สังคมพึ่งพา-นักบริโภค-…

การบริหารความเสี่ยงในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปภาพ
ความเสี่ยง เป็นสภาวะที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย บาดเจ็บ สูญเสียและเกิดผลลบจาการทำงาน[1]เป็นความสำคัญยิ่งของการบริหารจัดการแนวใหม่ (NPM) เป็นแนวทางเชิงรุกเพราะได้กระทำกับปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอย่างมีสติ หากถือเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแท้จริงแล้ว ใครจะเชื่อว่าการจัดการเรียนรู้ในชั้นไม่มีความเสี่ยงแฝงเร้นอยู่ เสมือนสนิมที่คอยโอกาสในเนื้อเหล็ก ผู้ปกครองทั้งหลายก็ชอบที่จะเชื่อมั่นให้ครูอบรมสั่งสอนลูกหลานเด็กแทนตน ให้เป็นบ้านหลังที่สองหรือเป็นพ่อแม่คนที่สอง ผู้บริหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจึงมีความสำคัญยิ่ง  แล้วความเชื่อมั่นในคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ก็เป็นความเสี่ยงสำคัญ โดยมักพบว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูจำนวนไม่น้อยที่ให้บุตรของตนไปเรียนในสถานศึกษาอื่นที่เห็นว่าน่าจะมีคุณภาพกว่า  ทั้งที่พยายามอ้างว่าสถานศึกษาตนมีการพัฒนา มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยฐานะสูงโดยจำนวนไม่น้อยมีการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ถือว่ายังขาดความเชื่อมั่นและมีภาวะเสี่ยงแฝงอยู่  ปล่อยให้บุตรหลานในชุมชนผู้ด้อยโอกาสรับไป สภาพเช่นนี้ กล่าวได้ว่า ผู้เรียนได้รับความเสี่ยงแน่นอน
อะไรคือความเสี่ยงของผู้เรีย…