วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การปฏิรูปการศึกษาไทย

การปฏิรูปการศึกษาไทย
เพื่อความก้าวหน้าของชาติไทย

          การสร้างชาติผู้นำโลก มาจากฐานครอบครัวและการมุ่งให้ความสำคัญต่อการสร้างพลังแก่เด็กผู้จะเป็นอนาคตชาติ การดูแล ปลูกฝัง กล่อมเกลา ฝึกฝน และอบรมที่ดีให้มีพลังเพื่อเป็นพลเมืองและเป็นผู้นำที่ดี รัฐจะดูแลฝึกฝนอบรมอย่างสำคัญแต่เยาว์วัย เพื่อเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง อาทิ กรีกโบราณ ที่สร้างพลเมืองตนสู่ความรุ่งโรจน์ ประเทศผู้นำต่างๆปัจจุบันก็มีแนวทางไม่ต่างกัน
การมีการประเมินของ PISA-OECD ในระดับสากล เป็นเพียงการศึกษาเปรียบเทียบปทัสถานระดับสังคมโลก แต่สิ่งสำคัญคือประเทศต่างๆย่อมก้าวไปตามทิศทางสังคม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เฉพาะตน อาทิ จีน ญี่ปุ่น อาหรับ และยุโรป
ไอน์สไตน์ แสดงแนวคิดว่าว่า “การศึกษาที่ถือเป็นการสืบทอดมรดกสังคม”[1] ความรุ่งโรจน์และอัตลักษณ์ชาติ ย่อมหมายถึง การธำรงความงดงามในมรดกที่เป็นรากฐานสังคมตน อันเป็นความงดงามในความหลากหลายของชุมชนโลก
การจัดการศึกษาไทยที่เป็นอยู่ นับตั้งแต่การเปลี่ยนแบบเรียนจากจินดามณีเป็นต้นมา วงรอบการปรับเปลี่ยนหลักสูตรถี่ขึ้น ยังไม่อาจต่อยอดมรดกสังคมดังกล่าวได้ นักปราชญ์ราชบัณฑิตค่อยๆหายไป มีทิศทางเป็นไปตามกระแส “สังคมพึ่งพา-นักบริโภค-วัตถุนิยม”  ที่รุกเข้ามารุนแรงและกำลังกลืนฐานมรดกที่งดงามของชาติไป
การปฏิรูปการศึกษาของชาติ ได้มีความพยายามมายาวนาน ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๘ แต่ยังพบว่า การให้ความสำคัญยงไม่ใช่เด็ก พบแต่การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ละครั้งต้องใช้เวลาถึง ๒๐ ปี ทิศทางการสร้างเด็กให้เป็นพลเมืองคุณภาพดูลางเลือน เด็กมีพฤติกรรมและจริยธรรมที่เบี่ยงเบนมากกว่าเคยพบในอดีต และกำลังเป็นผู้ใหญ่ด้อยความน่าเชื่อถือมากขึ้น
การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน จึงควรเป็นวาระแห่งชาติ ที่เป็นของทุกคนที่ต้องมาช่วยคิดออกแบบ และที่ผ่านมายังไม่พบความก้าวหน้าและความชัดเจน อาทิ วิสัยทัศน์การศึกษาชาติ ระบบหลักสูตร ระบบการบริหารจัดการ ควรตกผลึกและชัดเจนแล้ว หาไม่คงต้องอยู่ภายใต้อำนาจกลุ่มนิยมเข้ามากำหนดทิศทางตามอำเภอใจให้หลักชัยของชาติมืดดำต่อไป

๑. หลักคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา
๑) การสร้างชาติ - สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติไทย
๒) สร้างบุคลิกภาพ คนไทย พลเมืองไทยคุณภาพ” เก่งคิด เก่งทำ (สมองซีกซ้ายและขวา)  มีบุคลิกภาพดี กล้าหาญ รักสามัคคี สุขภาพดี มีวินัย เป็นพลเมืองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๓) การสืบทอดความมั่งคั่งมรดกไทย - เพื่อความงดงามในอัตลักษณ์ชาติสู่ชุมชนโลก
๔) การเตรียมคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลก – สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อนำชาติ และพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง เช่น กรณี Clean Disruption of Energy and Transportation (ของ Tony Seba) ที่เหลือเวลาอีกไม่นาน (2030)

๒. โอกาสและปัจจัยต้นทุน ประเทศไทยมีต้นทุนที่ควรเก็บเกี่ยว ได้แก่
๒.๑ ความเป็นศูนย์กลางโดยธรรมชาติที่ ประเทศไทยตั้งอยู่ในชัยภูมิคลาสสิก (Classical Landform) เป็นชัยภูมิดีที่สุดของโลก ( ตย. ที่ตั้งพระราชวังปักกิ่ง คือชัยภูมิ-ฮวงจุ้ยดีที่สุดของจีนโบราณ) เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศทางตะวันออก ๓ ทวีป และตะวันตก ๒ ทวีป โดยไม่รวมเอเชีย เป็นต้นทุนที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นศูนย์กลาง ด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมของโลก
๒.๒ มีความมั่งคั่งในทรัพยากร อยู่ในเขตมรสุม มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารและยาโลก มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและงดงาม
๓.๓ มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีประวัติศาสตร์สืบทอดมายาวนาน มีมรดกสังคมที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม ความหลากหลายทางกลุ่มสังคม ขนบประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่ควรหวงแหน และอนุรักษ์ฟื้นฟู

๓. ปัญหาการศึกษา สู่การปฏิรูป ได้แก่ (อย่างน้อย)
๑) คุณภาพผู้เรียนจากการประเมิน ONET, PISA(OECD), TIMMS อยู่ในระดับควรพัฒนา
๒) ระบบบริหารจัดการ มีสายการควบคุมที่ยาวไกล พึ่งพา อ่อนล้า
๓) การบริหารจัดการระดับโรงเรียน ผู้บริหารและครูด้อยการควบคุมจากผู้มีส่วนได้เสีย
๔) จำนวนผู้เรียนลดลง โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มจำนวน
๕) หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ควรทบทวน ให้เหมาะกับวัยและจิตวิทยาพัฒนาการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

๖) ผลผลิตการศึกษา ที่เน้นปริมาณแต่มีคุณภาพที่น่าเป็นห่วง ด้อยทักษะพื้นฐาน การแสวงหาความรู้ การสื่อสารสู่สากล พฤติกรรมทางสังคมเบี่ยงเบนด้านกลุ่มนิยม ทะเลาะวิวาทและความรุนแรง 


๔. ประเด็นเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ภายใต้หลักคิด ความจำเป็น ต้นทุนของชาติ และปัญหาการศึกษา ที่กล่าวข้างต้น ประเด็นที่ควรทบทวนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คือ

                     ๔.๑ ยุทธศาสตร์การศึกษ­­าชาติ

ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ
ปัจจัยปัญหาบ่งชี้และความเสี่ยง
สร้างพลเมืองคุณภาพ
ด้านศาสตร์-ศิลป์ (สมอง) และบุคลิกภาพ (กาย)
สืบทอดมรดก สู่อนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและ ก้าวหน้า
-ด้านการค้า
-อุตสาหกรรม
-การเกษตรกรรม
-อาหาร
-เทคโนโลยี
-วัฒนธรรม
-การท่องเที่ยว

๑. ค่านิยมการศึกษาที่ผ่านมา
    การมุ่งเรียนสูง แข่งขัน ปริญญาบัตร รับราชการ มีผลผลิตล้นตลาด เน้นจำนวนและมากกว่าคุณภาพ
๒. การสร้างงานสร้างนวัตกรรมชาติ
   พึ่งพาเทคโนโลยี ด้อยการประดิษฐ์คิดค้นการสร้างนวัตกรรม (๔.๐) ที่จะเป็นสมบัติของชาติ
   (ตย. สหรัฐ ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี ฯลฯ ที่สามารถครองตลาดโลกด้วยสินค้าตน ใช้วิศวกรตน ส่งออกแม้กระทั่งที่ปรึกษาที่ผูกขาดแม้กระทั่งวิธีคิด)
๓. พลเมืองคุณภาพ
    ระบบเรียนที่ยาวนาน ต้นทุนสูง เวลาทำงานสร้างชีวิตและการสร้างประชากรในวัยเจริญพันธุ์น้อยลง กระทบโครงสร้างประชากร พลเมืองคุณภาพมาจากครอบครัวคุณภาพที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอบอุ่น

แนวทางนำเสนอ
กำหนดแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดี นิสัยดี รักชาติ นักคิด สร้างนวัตกรรม รักงาน สู่การสร้างชาติ  ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

- เด็กเป็นสมบัติของรัฐ ได้รับการดูแลศึกษาอบรมเป็นพิเศษ ทั่วถึง เท่าเทียมเพื่อเป็นพลเมืองคุณภาพของชาติ เป็น “พลังของเมือง” คือ
   เป็น คนไทย” ที่กล้าหาญ กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำ ใฝ่เรียนรู้ สู้ชีวิต มีจิตสำนึกคุณธรรม
   เป็นฐานเศรษฐกิจ มุ่งการทำงาน สร้างงาน (ตย.เยอรมนี -มีงานรองรับในระดับอาชีวะ)
  


๔.๒  แผนและกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

กฎหมายการศึกษา
ปัจจัยปัญหาบ่งชี้และความเสี่ยง
พระราชบัญญัติปัจจุบัน... ควรได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ
-ความมุ่งหมายและหลักการ
-สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
-ระบบการศึกษา
-แนวการจัดการศึกษา
-การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
-การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
-มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
-ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
-ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
-เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๑) โลกนวัตกรรมสั้นและเร็วขึ้น
    พลวัตรนวัตกรรมเกิดอย่างต่อเนื่องและเร็ว ผู้แพ้คือผู้พึ่งพาที่คอยผลผลิตเทคโนโลยี ตย. กรณี Glass Technology-2025 และ Disruptive Technology - 2030 ของ Tony Seba ที่เหลือเวลามานาน บางสาขาวิชาเรียนต้องเรียนรู้แต่เด็ก
   เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า จะเกิดความเสี่ยงหากยังคงไม่ทบทวนทิศทาง ระบบ รูปแบบที่ดำเนินการอยู่ กฎหมายเป็นกรอบจำกัดอิสรภาพทางการศึกษาเรียนรู้


แนวทางนำเสนอ
๑) การศึกษาภาคบังคับ
   มีระยะเวลาไม่ยาวนาน สนองจิตวิทยาพัฒนาการ และมีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมเป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะการคิดริเริ่ม สร้างงานและเป็นแรงงานคุณภาพ ส่งเสริมเรียนต่อหลังทำงานแล้วเพื่อพัฒนาอาชีพ (ตย.สิงคโปร์)
๓) มาตรฐานการศึกษา
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ชาติ
๔) ระดับการศึกษา
   ระดับชั้นเรียนควรเรียกเป็นระดับ (level   1,2,311/12 ) แทนคำว่า “ประถมและมัธยม” ซึ่งเป็นการแบ่งแยกและตั้งองค์กรใหม่
  - อาจจัดชั้นตามวัยและพัฒนาการเพื่อเฝ้าระวังและปลูกฝังเป็นพลเมืองคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่พึงประสงค์

๔.๓ ปีการศึกษา

ปีการศึกษา
ปัจจัยปัญหาและความเสี่ยง

ปีการศึกษาและปีงบประมาณ เป็นปีเดียวกัน
  งบประมาณการศึกษา ปัญหาคลาสสิกยาวนาน
  - ปีงบประมาณของรัฐและปีการศึกษาขาดความสอดคล้องในทุกระดับ
  - ระดับนโยบาย รวมทั้งระดับส่งผ่านจะไม่พบว่าสำคัญเพราะไม่กระทบต่อการปฏิบัติเพราะเป็นปีงบประมาณ
   - แต่ระดับปฏิบัติคือโรงเรียน ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะใช้ปีการศึกษาจากต้นทุนปีงบประมาณ ที่ไม่อาจวางแผนปฏิบัติ (Action Plan) ได้อย่างสอดคล้องและมีคุณภาพ
      ข้อเท็จจริง
    - สถานศึกษารับนักเรียน เดือนเมษายน เปิดเรียน ในเดือนพฤษภาคม ส่งข้อมูลนักเรียนขอรับงบประมาณเดือนมิถุนายน
    - สภาอนุมัติงบประมาณในเดือนตุลาคม ได้รับการจัดสรรเงินอย่างเร็วเดือนธันวาคม นานถึง ๘ เดือนหลังการเปิดเรียน ช้านานมากเกือบชนปีงบประมาณใหม่ ไม่ทันการและส่อปัญหาการทุจริตจากความเร่งรีบ

แนวทางนำเสนอ
    ๑) กำหนดปีงบประมาณและปีการศึกษา เป็นปีที่สอดคลองกัน
สอดคล้องกันและสัมพันธ์กับฤดูการผลผลิตของภูมิภาคมรสุม
    ๒) กำหนดรอบปีการศึกษาที่ชัดเจน
   รอบปีการศึกษา มีวันเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน (มักเข้าใจว่าวันเปิดเรียน ๑๖ พฤษภาคม เป็นวันเริ่มต้นปีการศึกษา)
   - การกำหนดวาระของโรงเรียน (School Agenda) / ปฏิทิน (Calendar) / การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสถานศึกษา


๔.๔ โครงสร้างการบริหารจัดการ

  โครงสร้างการบริหารจัดการ
ปัจจัยบ่งชีและความเสี่ยง
๔.๔.๑ ระดับส่วนกลาง
การจัดองค์กรที่ขาดเอกภาพ (Unity)
- ปลัดกระทรวงไม่อาจควบคุม กำกับ ดูแลขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ควรเป็นหนึ่งเดียว
- ลดความเป็นอิสระ การแบ่งแยก เป็นความเสี่ยง สร้างต้นทุนและทรัพยากรลักษณะเป็นเบี้ยหัวแตก และยากต่อการควบคุมคุณภาพ

แนวทางนำเสนอ
  จัดโครงสร้างการบริหารของกระทรวง   แบบ Single Command
     สอดคล้องกับทฤษฎีองค์การ (Org. Theory) มีเสถียรภาพในการสร้างและกำกับนโยบาย มุ่งการจัดสรรงบประมาณและการประเมินคุณภาพ วิจัยและพัฒนาระดับส่งผ่าน
ปัจจัยบ่งชีและความเสี่ยง
๔.๔.๒ ระดับส่งผ่าน/ดูแลกำกับ (Intermediate Office)
ควรจัดให้น้อยที่สุด สั้น รวดเร็ว เป็นหนึ่งเดียว
- มีหน่วยงานเดียวในการควบคุม ประเมินคุณภาพตามนโยบาย
- มีส่วนร่วมจากภาคี ดูแลการศึกษา

ขาดเอกภาพ
- มีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนกระทรวงหลายองค์กร ต่างคนต่างทำ ต่างสายการบังคับบัญชา ขาดความสอดคล้อง (อาทิ การประถมศึกษา / การมัธยมศึกษา / การศึกษาเอกชน / การอาชีวศึกษา / การศึกษานอกโรงเรียน / การศึกษาพิเศษ และสูงขึ้น
- กระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการกำกับนโยบาย การรับนักเรียน การบริหารงบประมาณ ฯลฯ

แนวทางนำเสนอ
หน่วยงานการศึกษาประจำภาคหรือจังหวัด เพียงองค์กรเดียว
   ใช้คณะบุคคลจากภาคีและหลักธรรมบาลในการบริหารจัดหาร และกำหนดนโยบายการศึกษาของจังหวัด
  ทำหน้าที่
    - การกำกับติดตามด้านนโยบายและ ยุทธศาสตร์
    - ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยปฏิบัติ
    - วิจัยและพัฒนา


ระดับสถานศึกษา
ปัจจัยบ่งชีและความเสี่ยง
๔.๔.๓ ระดับสถานศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มีระบบการกำกับดูแลทรัพยากรการบริหาร (งบประมาณ บุคลากร) ที่ยาวไกล
- ระบบนิเทศภายใน การพัฒนาตนเอง ควรได้รับการกระตุ้นเร่งเร้า อาทิทักษะและผลงานครูมืออาชีพตลอดจน ผลงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
- คณะกรรมการสถานศึกษา ด้อยบทบาทในการกำกับดูแลคุณภาพการบริหารจัดการ 
   ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งครูผู้สอนด้อยความเชื่อถือและเชื่อมั่น จึงมักส่งเด็กเดินทางไปเรียนนอกที่พบเห็นได้ทั่วประเทศ ถือเป็นการลงทุนระดับครัวเรือน เป็นความเสี่ยงทั้งผลตอบแทนและอุบัติเหตุ

แนวทางนำเสนอ
๑) โรงเรียนเป็นของรัฐและเป็นนิติบุคคล 
     บริหารจัดการศึกษาคุณภาพให้เขตบริการ ตามนโยบายรัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  ๒) มีคณะผู้ดูแล จากผู้มีส่วนได้เสียและภาคีชุมชน
     ควรเป็นลักษณะ คณะผู้จัดการ (Trustee) แทนชื่อคำว่า คณะกรรมการ (Committee) ที่สามารถ(ร่วม)ดูแล ช่วยเหลือ สรรหาผู้บริหาร-ครู (ใช้ในนิวซีแลนด์)
   ๓) สามารถจัดการศึกษาภาคบังคับแก่ชุมชนได้ทุกแห่ง (ปัจจุบันภาคบังคับ ๙ ปี เด็กจบชั้นประถม ๖ ปีแล้วต้องหาที่เรียนใหม่)


๔.๕  หลักสูตร

หลักสูตร
ปัจจัยบ่งชีและความเสี่ยง
๕.๕.๑ หลักสูตรกลาง

ควรสอดคล้องกับ ...สากล
- ยุทธศาสตร์ชาติ
- จิตวิทยาพัฒนาการ
   ๑) หลักสูตรกลุ่มสาระ มีรายละเอียด และมาตรฐานอย่างละเอียดมาก
  - สร้างปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
  - ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะอย่างยิ่งในชั้นประถมศึกษา
   ๒) หลักสูตรใช้ห้องเรียนเป็นหลักเน้นวิชาการ ไม่อาจสอดคล้องกับพัฒนาสมอง แรงขับ ชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของชาติ ไม่อาจเข้าถึงยุทธศาสตร์ชาติได้
    ๓) เด็กด้อยคุณภาพด้านการอ่านเขียน การคิดวิเคราะห์ ไม่อาจเข้าใจประเด็นปัญหาจากการทดสอบมาตรฐานชาติและนานาชาติ ที่พบการแก้ปัญหาโดยการจัดติวข้อสอบ

แนวทางนำเสนอ
  หลักสูตรกลาง
 ๑) หลอมรวมหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กรอบกว้าง กระชับ มีรายละเอียดตามสถานศึกษาและท้องถิ่นกำหนด
๒) ควรแบ่งเป็นช่วงชั้น ช่วงชั้นต้น เป็นการเรียนแบบรู้บูรณาการ ในด้านการอ่าน พูด เขียน คิด
 ๓) สอดคล้องจิตวิทยาพัฒนาการ
   - ระดับต้น ใช้หลักสูตรบูรณาการ มากกว่าการแยกสาระ เหมาะกับจำนวนครูเน้นทักษะพื้นฐานการอ่าน เขียน คิด และพัฒนาบุคลิกภาพ
   - วัยที่สูงขึ้นอายุ 9 ปีขึ้นไป ที่เป็นวัยเริ่มค้นหาศักยภาพและทักษะชีวิตตน เป็นวัยที่กำลังใช้พลังกาย พลังสติปัญญา เน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะตน ทักษะชีวิตและวิชาชีพให้เพียงพอ เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตพลเมือง

  
๕.๕.๒หลักสูตรสถานศึกษา
ยึดกรอบหลักสูตรกลาง
- สามารถปฏิบัติได้
- เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
  - หลักสูตรที่จัดเป็น 8 กลุ่มสาระตามแนวของหลักสูตรกลาง สร้างปัญหาในการจัดครูเข้ากลุ่มสาระ ตั้งแต่โรงเรียนขนาดกลางลงไปจนถึงโรงเรียนเล็กที่เพิ่มจำนวนทุกปี
  - บุคลากรในโรงเรียนระดับประถม ไม่อาจใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ครบ มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ 
โรงเรียนด้อยคุณภาพขาดความเชื่อถือเชื่อมั่นต้องไปเรียนที่อื่น (รวมทั้งบุตรของครู)

แนวทางนำเสนอ
หลักสูตรสถานศึกษา
   เป็นหลักสูตรที่สนองจิตวิทยาพัฒนาการ   ด้านสมองซีกซ้าย ซีกขวา บุคลิกภาพ วัยเพศ และทักษะชีวิต ครบถ้วนทั้งศาสตร์และศิลป์
    จุดเน้นหลักสูตร
 ๑) ระดับต้นอายุ ๗ ๙ (ปีที่ ๑ ๓)  
    ให้อ่านเขียนคิดคล่อง-เน้นทักษะด้านภาษา ทักษะการคิด การวิเคราะห์และการสื่อสาร ในภาคเช้า ­­
การปฏิบัติกิจกรรมภาคสนามในภาคบ่าย พัฒนาบุคลิกภาพ กายภาพ ความแข็งแรง ทักษะกล้ามเนื้อ ฝึกสมรรถนะที่ถูกวิธี
   ๒)  ในระดับที่ 4 (อายุ ๑๐ ปี)
    เน้นพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะตัว  ความถนัด การเสาะแสวงหา ใฝ่บันทึก ใฝ่เรียนรู้ การฝึกทดลอง การค้นคว้า ฝึกฝนทักษะอาชีพและพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เน้นการประกอบอาชีพ และสร้างงานได้

  
๔.๖ การนำระบบคุณภาพสู่ปฏิบัติงานระดับ

การนำระบบคุณภาพสู่ปฏิบัติงานระดับ
ปัจจัยบ่งชีและความเสี่ยง
นำ ศาสตร์พระราชา
- เป็นระบบคุณภาพหลักของชาติ สามารถสร้างนวัตกรรมได้ทุกระบบงาน
 - การปฏิบัติงานที่ล่าช้า รอการสั่งการตามสายงาน มีขั้นตอนมาก อิงระบบราชการ กรอบ กฎ มาก จนขาดทักษะในการคิดนอกกรอบ
 - เปิดโอกาสการแสวงประโยชน์และอำนาจที่มักได้มาจากฝ่ายการเมือง เกิดระบบรวน และปล่อยเกียร์ว่าง ด้อยผลงานจากการคิดริเริ่ม ด้อยคุณภาพ

แนวทางนำเสนอ
  ๑) นำระบบคุณภาพด้วย ศาสตร์พระราชา  ทุกระดับงาน
   เมื่อ 
  เข้าใจ เข้าใจตน คน และงาน
  เข้าถึง องค์ความรู้ หลักคิด ทฤษฎีต่างๆ
  พัฒนา – ต่อยอดองค์ความรู้ได้องค์ความรู้ใหม่ (๔.๐) ผลงานใหม่ วิธีคิดใหม่
  ๒) สนับสนุนด้วยวงจรคุณภาพสากล    (Deming / PDCA – Model)
  ๓) ประเมินผลระบบจากนวัตกรรม (ไทยแลนด์ ๔.๐)

 ๔.๗ ผู้บริหารโรงเรียนและครู

ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ปัจจัยบ่งชีและความเสี่ยง
- ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ


-  การถูกคัดเลือก โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ถูกควบคุมและครอบงำจากฝ่ายการเมือง


แนวทางนำเสนอ
 ๑) ผู้บริหาร
   - เน้นมืออาชีพอย่างแท้จริง มีวิสัยทัศน์ และมีผลงานตาม MOU
   - ควรเป็น ครูใหญ่ (Master / Principal)มากกว่าผู้อำนวยการ (Director) เหมาะกับคำว่า School

  ๒) ครู
   - เป็นครูมีทักษะความสามารถ มีมาตรฐาน
   - ทุกโรงเรียนมีพร้อมทั้งครูศาสตร์ และครูศิลป์ พัฒนาการสมองซีกซ้าย-ขวา และบุคลิกภาพอย่างมีคุณภาพ
   - ปราชญ์ ผู้นำศาสนา ศิลปิน ผู้ทรงคุณธรรมจากชุมชนได้มีบทบาทเป็นครูพ่อครูแม่กล่อมเกลาเยาวชน
   - การเลือกจากคนเก่งมีความสามารถก่อนแล้วเรียนรู้ผ่านวิชาชีพครูภายหลัง
   - มีองค์กร (อาทิ คุรุสภา) ดูแลสวัสดิการครูทุกคนตลอดชีวิต (กองทุนเลี้ยงชีพ)

[1]...The school has always been the most important means of transferring the wealth of tradition from one generation to the next…Albert Einstein. Out of My Later Years : Idias and Openions P.60 (https://namnews.files.wordpress.com/2012/04/29289146-ideas-and-opinions-by-albert-einstein.pdf) 


ไม่มีความคิดเห็น:

สังคม ภูมิพันธ์ุ ดร.จิ๊กโก๋

สังคม ภูมิพันธ์_ ดร.โก๋ รู้สึกอาลัยเพื่อน จิ๊กโก๋ ที่เราเรียกติดปากสมัยเรียน ป.กศ.ที่วิทยาลัยครูมหาสารคามเมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๐๙ ชื่อเล่นจ...