ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2009

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบ "ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)" ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

หลักการและกรอบแนวคิด
เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ และข้อเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษาและเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุขและการจ้างงาน เป็นต้น

วิสัยทัศน์
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายปี 2561
ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีระบบ โดยเน้นหลัก 3 ประการ

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา กรอบแนวทางการปฏิรูป

ปฏิรู้การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีระบบ (4 ใหม่)
1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
4) พัฒนาคุณภาพการบริ…