วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบ "ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)" ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

หลักการและกรอบแนวคิด
เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ และข้อเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษาและเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุขและการจ้างงาน เป็นต้น

วิสัยทัศน์
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายปี 2561
ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีระบบ โดยเน้นหลัก 3 ประการ

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา กรอบแนวทางการปฏิรูป

ปฏิรู้การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีระบบ (4 ใหม่)
1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

บทบาทสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทศวรรษการปฏิรูปรอบสอง
กลไกของการขับเคลื่อนให้เกิดผลตามแนวทางปฏิรูป ที่เป็นบทบาทของ สพฐ. และองค์กรที่เกี่ยวข้องคือ "ประกันการเรียนรู้และการรับรองมาตรฐานผู้เรียน"
1) ประเมินการใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 18++ มาตรฐาน
3) พัฒนาบริหารจัดการของนักบริหารจัดการแบบมืออาชีพและครูมืออาชีพในสถานศึกษาทุกแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

สังคม ภูมิพันธ์ุ ดร.จิ๊กโก๋

สังคม ภูมิพันธ์_ ดร.โก๋ รู้สึกอาลัยเพื่อน จิ๊กโก๋ ที่เราเรียกติดปากสมัยเรียน ป.กศ.ที่วิทยาลัยครูมหาสารคามเมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๐๙ ชื่อเล่นจ...