บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2012

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนด้วยกระดาษแผ่นเดียว

รูปภาพ
ความนำ เป็นที่ทราบดีว่าการลงทุนทางการศึกษาต้องใช้งบประมาณที่มหาศาล มากกว่าการพัฒนาด้านใด ๆ มีบุคลากรและผู้ที่ใช้บริการในระบบการจัดการศึกษานับสิบล้านคน แต่เม็ดเงินที่ทุ่มลงไปเป็นค่าจ้างและเงินเดือนเกือบหมด เหลือเป็นงบประมาณเพื่อการพัฒนาไม่เกิน ร้อยละ ๑๒ เท่านั้น แต่แม้จะทุ่มเงินให้ปัจจัยการผลิตที่เป็นเงินเดือน ก็ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ ทั้งที่ มีปัจจัยด้านทรัพยากรที่มีความพร้อม ผู้บริหารสถานศึกษาจบปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ ครูมีการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกกันมากขึ้น มีเงินเดือนสูง มีวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งกันเกือบครบถ้วน บางแห่งมีอัตราส่วนครูและนักเรียนที่ดีมาก คือมีนักเรียนน้อย ไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งผลต่อการด้อยคุณภาพของผู้เรียน แต่ผลการประเมินทั้งในระหว่าประเทศอย่าง PISA / TIMSS และการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) มีผู้ที่ผ่านขีดจำกัดล่าง (จมูกพ้นน้ำ) ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต้องปรับกลยุทธ์และปรับค่าการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕ เป็นการใหญ่ก่อนการประเมินรอบที่สามครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ น่าทบทวนอย่างยิ่งว่า เมื่อต้น…