ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนด้วยกระดาษแผ่นเดียว


ความนำ
                เป็นที่ทราบดีว่าการลงทุนทางการศึกษาต้องใช้งบประมาณที่มหาศาล มากกว่าการพัฒนาด้านใด ๆ มีบุคลากรและผู้ที่ใช้บริการในระบบการจัดการศึกษานับสิบล้านคน แต่เม็ดเงินที่ทุ่มลงไปเป็นค่าจ้างและเงินเดือนเกือบหมด เหลือเป็นงบประมาณเพื่อการพัฒนาไม่เกิน ร้อยละ ๑๒ เท่านั้น แต่แม้จะทุ่มเงินให้ปัจจัยการผลิตที่เป็นเงินเดือน ก็ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ ทั้งที่ มีปัจจัยด้านทรัพยากรที่มีความพร้อม ผู้บริหารสถานศึกษาจบปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ ครูมีการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกกันมากขึ้น มีเงินเดือนสูง มีวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งกันเกือบครบถ้วน บางแห่งมีอัตราส่วนครูและนักเรียนที่ดีมาก คือมีนักเรียนน้อย ไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งผลต่อการด้อยคุณภาพของผู้เรียน แต่ผลการประเมินทั้งในระหว่าประเทศอย่าง PISA / TIMSS และการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) มีผู้ที่ผ่านขีดจำกัดล่าง (จมูกพ้นน้ำ) ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต้องปรับกลยุทธ์และปรับค่าการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕ เป็นการใหญ่ก่อนการประเมินรอบที่สามครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ น่าทบทวนอย่างยิ่งว่า เมื่อต้นทุนการผลิตดีอะไรเล่าคือความเสี่ยงที่ทำให้คุณภาพและมาตรฐานด้อยและน่าเป็นห่วงอยู่ทุกวันนี้

อะไรคือความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                ปัจจัยความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารทุกระดับและผู้รับบริการอาจรู้เห็นอยู่แต่ไม่อาจทำอะไรได้ เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนถึงกับมองข้ามไปด้วยซ้ำ หรือเห็นว่าเป็นเรื่องยากจนต้องคอยให้มีผู้มาชี้นำชี้แนะบอกทางให้ หากวิเคราะห์อย่างหยาบๆ สิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของผู้บริหารและครู โดยอาจเป็นความสำคัญอันดับแรกได้ทุกข้อ ได้แก่

             ๑. การขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในทิศทางและเป้าหมาย โดยเฉพาะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ที่ ครม.ให้ความเห็นชอบเมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗) 
             ๒. การขาดความรู้หลักคิดทฤษฏีและกระบวนทัศน์ที่เหมาะสม ในการจัดในการบริหารจัดการโรงเรียนและชั้นเรียนของผู้บริหารและครู
      ๓. ขาดวิธีการทำงาน การกำกับติดตามนิเทศ การประเมินผลและการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการปฏิบัติที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
         ๔. การขาดความเข้าใจในบทบาทในหน้าที่ (misconcept of role playing)  หมายถึงความรู้ความเข้าใจในภารหน้าที่ตามคำพรรณนางาน (Job Description) แต่ละตำแหน่งมีคำพรรณนางานว่าอย่างไร

                จึงต้องทบทวนว่าสิ่งใดคือภารกิจหลัก ภารกิจรอง และสิ่งที่ไม่ใช่ภารกิจของผู้บริหารและครู อาจมีผู้บริหารและครูบางคนหลงใหลได้ปลื้มกับการเป็นกรรมการตามองค์กรที่อยู่นอกสถานศึกษา ได้แก่ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรรมการสมาคมต่าง ๆ  ที่ต้องทุ่มเททั้งพลังทรัพย์ สติปัญญาและความสามารถมากมาย ทั้งที่สิ่งนั้นมัน “ธุระไม่ใช่ – ฝรั่งพูดว่า  it’s not your business” เพราะเป็นอาการเบี่ยงเบนทำให้ไม่สนใจโรงเรียนภารกิจหลักเสียหาย ซึ่งมักเกิดกับผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่  

ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดนี้

สำหรับสถานศึกษาคือ “เบอร์หนึ่ง” 
คือผู้อำนวยการโรงเรียนเท่านั้น  ไม่อาจปัดความรับผิดชอบได้ คนผู้นี้จะต้องเชี่ยว(ลื่นไหลพรั่งพรู) ต้องชาญ(ฉลาดหลักแหลมในหลักคิดทฤษฎี) เป็นพิเศษจึงจะเป็นผู้นำองค์กรได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้มีกันทุกคนจึงสามารถผ่านด่านอรหันต์เข้ามาได้ แต่ผลงานเป็นสิ่งสะท้อนความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้องสั่งสมให้เกิดในสถานศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรม เห็นระบบการทำงาน เห็นผลงานความสำเร็จและความภูมิใจของโรงเรียน นี้คือมาตรวัดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ที่สำคัญคือการกำหนดกรอบการทำงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการทำงานที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารที่ถือว่าเป็นผู้นำองค์กรระดับสถานศึกษาและแม้กระทั่งครูที่จะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการชั้นเรียน เมื่อไม่สามารถกำหนดกรอบการทำงานได้ก็ส่งผลให้กระบวนการทำงานขาดระบบ

การคิดกรอบการทำงานที่เป็นระบบจึงมีความจำเป็น ต้องง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน เป็นไปได้ ปฏิบัติได้ ตัวอย่างกรอบแนวคิดแผ่นเดียวที่เสนอต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างที่อาจนำสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ หลักคิดแผ่นเดียวแทนคำบรรยายหลายชั่วโมงและเสียกระดาษเป็นร้อยหน้า ซึ่งน่าเบื่อ ต้องหาวิธีหารง่าย หากหลักคิดถูก ดูงานออก บอกงานได้ ใช้คนเป็น งานก็ตรงเป้า ก็ Happy Solution ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และครู จริงไหมเอ่ย ???   

ตัวอย่างกระดานเดี่ยว
ขยายใหญ่เพื่อศึกษารายละเอียด(เป็นภาพสกุล jpg)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…