บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2014

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการกู้สังคมพุทธ

รูปภาพ
๑. ความนำ : สังคมไทยเป็น "สังคมพุทธ" ใช่หรือไม่
          แม้ว่าประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาแล้วนับครึ่งศตวรรษ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๔-๒๕๕๙) ที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง แต่ผลการพัฒนาที่ผ่านมาจะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เห็นความเจริญในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทุ่มเทงบประมาณอย่างมหาศาล ได้แก่ ถนน การสื่อสารคมนาคม ไฟฟ้าที่เป็นความเจริญด้านวัตถุ แต่ผลการพัฒนาทางสังคมด้านคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมยังขาดระบบและความเอาใจใส่ที่จริงจัง 
้           ชาติไทยในอดีตนับแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ที่นี่ประเทศไทย เป็นแหล่งที่มั่นทางศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแทนอินเดียที่เสียทีมั่นไปเมื่อมุสลิมเข้าครอง มีการกวาดล้างชาวพุทธและเผาแหล่งวิทยาการรวมทั้งมหาวิทยาลัยนาลันทาจนสิ้น พระพุทธศาสนามาเจริญที่ลังกาและสุโขทัยในเวลาต่อมาจนปัจุบัน

          และเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับเลือกจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นที่ตั้งของ “สำนักงานพระพุทธศาสนาโลก” ด้วยประชากรนับถือศาสนามากว่าร้อยละ ๙๕ 
          วัดในพระพุทธศาสนา มากกว่า ๓ หมื่นแห่งแล…