ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการกู้สังคมพุทธ

            ๑. ความนำ : สังคมไทยเป็น "สังคมพุทธ" ใช่หรือไม่

          แม้ว่าประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาแล้วนับครึ่งศตวรรษ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๔-๒๕๕๙) ที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง แต่ผลการพัฒนาที่ผ่านมาจะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เห็นความเจริญในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทุ่มเทงบประมาณอย่างมหาศาล ได้แก่ ถนน การสื่อสารคมนาคม ไฟฟ้าที่เป็นความเจริญด้านวัตถุ แต่ผลการพัฒนาทางสังคมด้านคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมยังขาดระบบและความเอาใจใส่ที่จริงจัง 
          ชาติไทยในอดีตนับแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ที่นี่ประเทศไทย เป็นแหล่งที่มั่นทางศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแทนอินเดียที่เสียทีมั่นไปเมื่อมุสลิมเข้าครอง มีการกวาดล้างชาวพุทธและเผาแหล่งวิทยาการรวมทั้งมหาวิทยาลัยนาลันทาจนสิ้น พระพุทธศาสนามาเจริญที่ลังกาและสุโขทัยในเวลาต่อมาจนปัจุบัน 

          และเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับเลือกจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นที่ตั้งของ สำนักงานพระพุทธศาสนาโลก” ด้วยประชากรนับถือศาสนามากว่าร้อยละ ๙๕ 
          
          วัดในพระพุทธศาสนา มากกว่า ๓ หมื่นแห่งและพระอีกกว่า ๓ แสนรูปทั่วประเทศ ถือว่าเป็นสถาบันหลักของการพัฒนาสังคมไทย และเป็นรากแก้วที่สำคัญในการสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกจากจะเป็นที่บวชเรียนเรียนเขียนอ่านหนังสือและการศึกษาพระธรรมวินัยแล้ว ยังให้การอบรม สั่งสอน กล่อมเกลาปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม การฝึกวิชาอาชีพให้แก่คนและชุมชน เช่น วิชาช่าง ศิลปะ การกีฬา และอื่นๆ 


ระบบสังคมต้องอาศัยคุณธรรมและศีลธรรมเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของสังคมด้านความเชื่อ วิถีชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิต คลื่นกระแสด้านทุนนิยม วัตถุนิยม และการเอาชนะธรรมชาติตามแบบตะวันตก ส่งผลกระทบต่อสังคมพุทธหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
      
           วัดจึงเป็นศูนย์กลางของสังคมไทย จารีตประเพณีเป็นสิ่งบ่งบอกความเป็นพุทธ ตัวอย่างง่ายๆ คือการไหว้ที่คนไทยจะแสดงความเคารพด้วยการนำดอกไม้ใส่จาน ๕ คู่ ๘ คู่ ที่เรียกว่าขัน ๕ ขัน ๘ ต่อผู้ใหญ่ และขัน ๑๐ เมื่อไปกราบพระสงฆ์ และดอกไม้ ๕ คู่ แสดงด้วยการไหว้ด้วยมือที่มีนิ้วทั้วสิบประนมไหว้แทนดอกไม้ทั้ง ๕ คู่นั่นเอง 

          ดังนั้น ทั่วคนไทยประเทศ มีการไหว้แสดงความเคารพรักด้วยมือแทนดอกไม้ จะไม่ถือว่า ไทยแท้จริงแล้วเป็นสังคมพุทธ” ได้อย่างไร 

แก่นความเป็นสังคมพุทธคืออะไร
ความเชื่อทางตะวันออก คือ...ความรัก เอื้อเฟ้อ เผื่อแผ่ ร่มเย็นเป็นสุข...เพราะอยู่ในเขตร้อน และเป็นครอบครัวใหญ่ (ชาวตะวันตกมักใช้คำว่า "สันติและอบอุ่น" ที่มาจากความหนาวเหน็บและความไม่น่าไว้ใจ)
ภาษาอีสาน คือ...ฮักแพงแบ่งปัน (จากคนอีสานเป็นคนที่เป็นมิตรมีน้ำใจเป็นวิถีชีวิตเดิม)

ความเป็นสังคมพุทธแท้ จะคงอยู่ จะเบี่ยงเบนและล่มสลาย อะไรคือ "ปัจจัยความเสี่ยง" (Risks)

๒. อะไรคือภาวะเสี่ยงที่จะเข้ามากัดกร่อนสังคมพุทธ  
     ลองหาคำตอบดูว่า...เรากำลังมีความคุ้นเคยและยินดีกับภาวะเช่นนี้ใช่หรือไม่

....ค่านิยมความมั่งคั่ง(เงินและวัตถุ)แทนความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน(ที่เป็นต้นทุนเดิม)
....ค่านิยมระบบการแข่งขันเอาเปรียบมากกว่าร่วมมือ
....วัฒนธรรมที่จะเอา (Take) มากกว่าการให้ (Give) (แม้เพียงน้ำใจ)
....วัฒนธรรมการบริโภค มากกว่าการเก็บออม
....ค่านิยมการทำลาย มากกว่าการอนุรักษ์
....ค่านิยมการเห็นแต่ประโยชน์ตน มากกว่าส่วนรวม(แม้ญาติ)
....การเห็นแก่หน้า มากว่าการรักษากฎ กติกาทางสังคม
....การขาดความกล้า (หาญ) ที่จะค้นหาคนดี ด้วยเส้นแบ่งระหว่างศีลธรรมและอำนาจเงิน
....รักแสวงหาอำนาจเหนือคนอื่น (Authority) มากกว่าสร้างบารมี (Power) ที่ได้มาด้วยใจ
....และ..............................................(หรืออื่นๆ)

                                               .....หากมีเพียงข้อเดียวก็เป็นภาวะเสี่ยง (Risk) แล้ว

๓. ปัจจัยที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพุทธ ได้แก่อะไร
๑)  ขาดทิศทางอนาคตและระบบการพัฒนาประเทศในระยะยาว
๒)   รัฐบาลขาดเสถียรภาพ เปลี่ยนแปลงบ่อย
๓)    ราชการอ่อนแอ แสวงหาอำนาจ ตำแหน่ง และการฉ้อราษฎร์บังหลวง
๔)   การศึกษาอบรมกล่อมเกลาทางสังคมขาดการบูรณาการ
๕)   การขาดระบบประกันความเสี่ยงของสังคมพุทธ การบิดเบือนเบี่ยงเบนหลักธรรมคำสอน ใช้เครือข่ายสมาชิกที่มุ่งเป้าหมายความมั่งคั่งทรัพย์สินทางวัตถุ
๖)   โลกาภิวัตน์ (Globalization) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกไซเบอร์ (Cyber Space) เกิดสังคมออนไลน์ (Social Network) เทคโนโลยีเยื่อแก้ว(Glass Technology)

 ๔. แนวโน้มสังคมไทยในอนาคต
๑) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 มีการเลื่อนไหลแรงงานเสรีในกลุ่ม
๒) เกิดครอบครัวเดี่ยวและมีขนาดที่เล็กลง สัมพันธภาพของคนในครอบครัวน้อยลง
๓) โครงสร้างอายุประชากรเปลี่ยนแปลง ในอีก  20  ปีข้างหน้า กล่าวคือ สัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะลดลง  แต่สัดส่วนของประชากรวัยแรงงาน และวัยสูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น
๔) โครงสร้างการผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลง จากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น อาศัยเทคโนโลยีระดับกลางและระดับสูงเพิ่มมากขึ้น การเกษตรจะเน้นการผลิตพืชผลที่ไม่ต้องใช้เนื้อที่ในการเพาะปลูกมากเหมือนพืชหลักชนิดเดิม ส่วนภาคอุตสาหกรรมจะเน้นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมส่งออกมากขึ้น
- เกิดภาวะความเครียด ซึมเศร้า ขาดความมั่นคงทางอารมณ์ มีแม่เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้นจากปัญหาการหย่าร้างที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่ครอบครัวจะมีผู้สูงอายุกับเด็กมากขึ้น และเป็นภาระของผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูเด็กมากขึ้นเช่นกัน
- จากสถานการณ์จากภัยพิบัติต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาการเงินในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย และการทำมาหากิน ภาวการณ์ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน อีกมากมาย

๕. แนวโน้มในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ได้แก่
๑) การพัฒนาสังคมจะให้ความสำคัญแก่การพัฒนาคนมากขึ้น แทนที่จะมุ่งลงทุนพัฒนาบริการสังคมอย่างที่เคยทำมาแล้ว
๒) การพัฒนาสังคม จะมองภาพการพัฒนาเป็น สังคมส่วนรวมมากกว่าที่จะพยายามพัฒนาเป็นด้านๆ
๓)   การพัฒนาสังคมจะกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นสังคมส่วนรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดผลได้ เช่น การกำหนดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ ในรูปของเกณฑ์วัดความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยมีกลไกของการพัฒนาสังคมดังนี้
(๑)     ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
(๒)    องค์กรเอกชนจะมีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น
(๓)    การประกันสังคม ซึ่งเป็นการร่วมกันออกค่าใช้จ่ายแบบไตรภาคี จากรัฐบาล นายจ้างและลูกจ้าง จะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น ทั้งในด้านการคุ้มครองและการให้ผลประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ
            จากแนวคิดการพัฒนาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นพัฒนาคนโดยพัฒนาจิตใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ายิ่งในการพัฒนา ประชาชนในชาติจะต้องมีคุณลักษณะเรื่องการมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักพึ่งตนเอง และมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้เป็นสังคมไทยที่มีความงดงามที่มีความต่างด้วยวิถีชีวิต ขนบประเพณี อาหาร การแต่งกาย ความเป็นอยู่ที่มีความสงบร่มเย็นในอนาคต 

            สังคมพุทธถือเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่าที่สุดที่จะส่งผลให้การพัฒนาสู่ความสำเร็จตามแนวโน้มที่กล่าวไว้ และถือว่าวัดและพระสงฆ์ถือได้ว่าเป็นต้นทุนหลักที่มีความพร้อมและกระจายอยู่เต็มแผ่นดิน มีความพร้อมและเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขและยั่งยืน

            พระสงฆ์ปัจจุบัน ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น นอกจากจะเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์แล้วยังเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นได้อีกด้วยโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา จึงสมควรที่จะได้เลือกพระสงฆ์เหล่านั้นมาเป็นครูพระประจำในโรงเรียนเหมือนอย่างการให้มีนักบวชประจำโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ 

            สังคมไทยปัจจุบัน ยังคงมีความศรัทธาในวัดและพระสงฆ์ ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นผู้นำแห่งศรัทธาสรา้งคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่จะขจัดความเสี่ยง อย่างน้อย ๙ ประการข้างต้นได้ ให้พระเป็นผู้นำในการบ่มเพาะ ปลูกฝัง กล่อมเกลาให้เยาวชนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีสู่สังคม สู่สังคมพุทธที่ยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…