ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การส่งเสริมทักษะการคิดและการเขียนผู้เรียน

             ความนำ
ปัญหาการคิดวิเคราะห์และการเขียนยังคงอยู่คู่กับผู้เรียนและครู ผู้เรียนลายมืออ่านไม่ได้ ไม่สวย เขียนไม่เป็นเรื่อง สื่อสารไม่เป็น โดยรวมคือทักษะการเขียนและจดบันทึกที่จะติดตัวไป

ควรเริ่มปลูกฝังเมื่อใด
ระดับที่ควรได้รับการปลูกฝังอย่างจริงจัง ควรเน้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพราะช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) เน้นการอ่านออกเขียนได้ แต่ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) เน้นการอ่านคล่องเขียนคล่อง หากเป็นด้านการอ่านแล้วเน้นการอ่านเอาเรื่อง หาอรรถรสจากเรื่องราวต่าง ๆ แบบเรียนแต่เดิมจึงให้เรียนวรรณคดีที่มีเนื้อหาสละสลวย มีบทกลอนที่ไพเราะ อาทิ พระอภัยมณี หรือสังข์ทองที่เคยเรียนชั้น ป.๔ แต่เดิม เด็กจึงเพลิดเพลินและสามารถท่องจำติดปาก เด็กวัยนี้เป็นวัยที่ทีเริ่มแสวงหาความเป็นตัวตนในสิ่งที่ตนอยากเห็นอยากเป็น คิดฝันเลียนแบบในสิ่งที่ตนชอบ ช่างจดช่างจำมาก แม้บางครั้งได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็จำได้ไม่ลืม และสามารถประยุกต์พัฒนาสู่ความเป็นนักคิด นักเขียน นักเพลงและแม้แต่ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นพ่อครูแม่ครู แม้มีคุณวุฒิเพียงชั้น ป.๔ ที่พบอยู่ทั่วไทยทุกวันนี้
          ด้านการเขียน 
          จะพบว่าผู้เรียนรุ่นคุณปู่ย่าตายายมักพบว่าลายมือสวย เป็นระเบียบมาก เพราะถูกฝึกด้วยการคัดลายมือตามครูแบบเต็มบรรทัดบ้าง ครึ่งบรรทัดบ้าง และพัฒนาเป็นลายมือเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ตนเอง ในบรรดาลายมือบุคคลสำคัญที่ผู้เขียนชอบมากคือลายมือของท่านพุทธทาสภิกขุ เพราะอ่านง่าย เป็นระเบียบ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ปัญหาที่กำลังพบในวัยเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงระดับอุดมปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีลายมืออยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรและคำที่อ่านยาก อักษรวิบัติที่มีหัวโตๆ ยังไม่รวมถึงการร้อยเรียงข้อเขียนที่ขาดความสละสลวย วกวน ตลอดจนการสะกดตามหลักภาษาและอธิบายสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ในตัวตนไม่เป็น จนถึงต้องมีการขยายการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้นจาก ๔ ปี เป็น ๖ และ ๑๒ ปี ที่คาดหวังว่าจะเป็นผู้รู้หนังสือในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกที่มีการประเมิน PISA เป็นประจำของกลุ่มประเทศสมาชิก                               
          
          ใครคือผู้ฝึกและส่งเสริมทักษะการเขียน
ครู คือ บุคคลสำคัญที่สุดในการฝึกและส่งเสริมทักษะนี้ เพราะเป็นผู้ที่เด็กมีความเคารพเชื่อมั่น เป็นแม่พิมพ์  ที่เด็กจะเอาเป็นแบบอย่าง

ดังนั้น ครูที่จึงควรเป็นผู้ที่มีลายมือที่สวยงาม และที่สำคัญคือครูจะต้องเพิ่มภาระขึ้นอีกนิดเดียวในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในจดบันทึกและการเขียนตอบมากขึ้น และเพิ่มประเด็นการประเมินรายมือไปอยู่ในกระบวนการประเมินผลงานด้วย

ใช้รูปแบบการส่งเสริมและประเมินอะไร
แม่แบบ (Matrix) หรืออาจเรียกว่า ข้อกำหนดค่า (Rubric) ที่จะประเมินผลงานเขียนของผู้เรียน นอกจากรายการหลักคือสาระความรู้ ที่เกี่ยวกับ เนื้อหาสาระ (Content/Punctuation) การคิดวิเคราะห์ (Capitalization/Conceptualization) และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Grammar/Composition/Spelling) แล้ว ควรเพิ่มรายการที่เป็น ลายมือ (Writes Clearly) เข้าไปในรายการประเมินด้วย โดยแจ้งเงื่อนไขและผลการประเมินให้ผู้เรียนได้ทราบเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป ส่วนครูก็ยังนำไปเป็นผลงานวิจัยชั้นเรียนได้ด้วย
ตัวอย่าง แบบรายการและระดับผลการประเมินรายบุคคล โดยครูประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมเกณฑ์ให้คะแนนการเขียนตอบ (Score Rubric)
ชื่อผู้เรียน.............................................วันที่ ........./........../........
เรื่อง.................................................ผู้สอน .................................รายการ
เกณฑ์ Criteria
ดีเยี่ยม
Excellent
A คะแนน 4
ดี
Good
B คะแนน 3
พอใช้
Fair/Needs Improvement
C คะแนน 2
ปรับปรุง
Unacceptable
D/F คะแนน 1
เนื้อหาสาระ
(Content/Punctuation)
มีความรู้ความเข้าใจลุ่มลึกในเนื้อหาสาระดีมาก เสนอประเด็นและแยกแยะเนื้อหาได้ครบถ้วน
ได้ประเด็นส่วนใหญ่ เนื้อหาสาระดี การแยกแยะประเด็นดี
เสนอได้บางประเด็น เนื้อหาสาระพอเข้าใจได้ ขาดความต่อเนื่อง การแยกแยะประเด็นต้องปรับปรุง
ประเด็นไม่ครบถ้วน ขาดสาระที่ควรเสนอ วกวน ขาดความเข้าใจ ขาดการแยกแยะประเด็น ขาดทิศทาง
การคิดวิเคราะห์ Capitalization/Conceptualization
คิดวิเคราะห์เนื้อหาอย่างลุ่มลึก มีแนวคิดเฉพาะตน สมเหตุสมผล
คิดวิเคราะห์เนื้อหาดี เสนอแนวคิดได้ มีเหตุผล
มีแนวคิดและการคิดวิเคราะห์พอใช้ได้  
ยากในการทำความเข้าใจวิธีคิด การคิดวิเคราะห์น้อยมากต้องปรับปรุง
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารGrammar/Composition//Spelling
การเลือกคำ ใช้ภาษาดีมาก สะกดถูกต้อง การเรียบเรียงมีความสละสลวยดีมาก
การใช้ภาษาดี สะกดถูกต้อง การเรียบเรียงเหมาะสมดี
การใช้ภาษาพอใช้ สะกดบางคำผิดพลาด การเรียบเรียงได้เหมาะสม
การใช้ภาษาต้องปรับปรุง ผิดพลาด ขาดความสละสลวย
ลายมือ
Writes Clearly
ลายมือสวยมากเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นระเบียบ อ่านง่าย วรรคตอนดีมาก
ลายมือดี เป็นระเบียบ อ่านได้ดี วรรคตอนดี
ลายมือพออ่านได้ควรพัฒนา บางคำไม่ชัด วรรคตอนพอใช้ได้
ลายมืออ่านยาก บางคำอ่านไม่ออก ขาดความตั้งใจ ไม่เป็นระเบียบ ต้องปรับปรุง
คะแนน............


เสียดายปิดเทอมปลายพอดี เห็นตัวอย่างแล้ว อยากให้เปิดเทอมใหม่แล้วละสิความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…