ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลวงพ่อทันใจ ๑๕๑ เสร็จไว ทันใจ สมใจนักบุญ


หลวงพ่อทันใจ สร้างในเวลา ๑๐ ชั่วโมง จากเวลา ๐๔.๓๙-๑๔.๓๐ น.
มีความงดงาม เป็นที่สักการะบูชาของชาวเขต 2 สืบไป


หลวงพ่อทันใจ องค์ที่ ๑๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ นำโดยนายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสร้างเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๔.๓๙ น จนเสร็จสิ้นในเวลา ๑๕.๐๐ น ของวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓ เริ่มจากการบวงสรวงด้วยผลไม้มงคล ๙ อย่างของพรหามณ์ การก่อองค์พระด้วยอิฐมอญ การบรรจุแผ่นทองเหลืองและวัตถุมงคลจากผู้ร่วมแสวงบุญลงไปในเนื้อพระพุทธรูปและพระอุระ การเจริญพระพุทธมนต์ยอดพระไตรปิฎกของพระสงฆ์ ๙ รูปนำโดยพระราชญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และพระครูศรีภูมานุยุติ เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน ฝ่ายธรรมยุติ การใส่พระเกษาโดยผู้อำนวยการเทวรัฐ โตไทยะและคณะ การบรรจุหัวใจ ปอดและเบิกพระเนตรโดยพระครูศรีภูมานุยุติ


เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว และการสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบของผู้ร่วมแสวงบุญทั้งหมด เพื่อสมโภชเฉลิมฉลองหลวงพ่อทันใจและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองพร้อมการบูชาด้วยบายศรีปากชาม ปิดท้ายด้วยการเปิดบุญ ๖ ทิศ นำโดยอาจารย์ทิพากร รินไทสงค์ เจ้าพิธีจากจังหวัดชัยภูมิ เพื่อแจ้งให้เทพยดาประจำทิศได้ทราบและมาชุมนุมกันปกปักษ์รักษาให้เกิดมงคลด้วยทรัพย์ลาภและยศตามปรารถนา ด้วยคาถา
"นโม ตะโป ยาจาถะ นโม ตะโป ยาจาถะ นโม ตะโป ยาจาถะ อะริโย อะริโย อะริโย"
แม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนหนักจากมรสุมและพายุของเดือนกันยายน แต่วันนั้นมีท้องฟ้าแจ่มใสมาก มีเมฆคลุมไม่ถึงกับร้อนจัด ตลอดพิธีไม่มีฝนตกลงมาเลย ทั้งที่ก่อนนั้นฝนตกลงมาหนักพื้นที่เปียกชื้น จึงมีความสะดวกสบายและไม่เลอะเพราะต้องแต่งขาวกันทั้งหมด แต่หลังจากพิธีการเสร็จสิ้นลงประมาณ ๑๖.๐๐ น. ฝนได้ตกลงมาห่าใหญ่พอสมควรนำความชุ่มเย็นมาให้

ที่ตั้งหลวงพ่อทันใจ

ดู ไม่มีชื่อ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…