วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาธิการอำเภอคนสุดท้ายของอำเภอธาตุพนม

            ระทรวงศึกษาธิการที่แต่เดิมมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อันเป็นภารกิจที่กว้างครอบคลุมหลายองค์กร ศึกษาธิการอำเภอและศึกษาธิการจังหวัด เป็นตำแหน่งข้าราชการส่วนภูมิภาค ที่มีความเกี่ยวพันกับส่วนกลางคือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่รัฐบาลมีเจตนาส่งไปเป็นผู้ดูแลการจัดการศึกษาในภูมิภาคคือจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยจัดให้สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเป็นส่วนงานหนึ่งในระดับอำเภอและจังหวัดเหมือนกับหลายกระทรวงอันได้แก่ กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย อันได้ชื่อว่า ๔ กระทรวงหลัก จะพบเกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ และศึกษาธิการอำเภอเป็นขุนพลหลักในการปฏิบัติงานในระดับในภูมิภาค โดยมีนายอำเภอเป็นแม่งานใหญ่ ภายใต้แม่ทัพใหญ่ที่เป็นพ่อเมืองคือผู้ว่าราชการจังหวัด มีความผูกพันและบูรณาการการทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน ได้รับความเชื่อมั่นและเข้าถึงประชาชน สร้างคุณูปการในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติมาอย่างน่าภาคภูมิใจ ก่อนที่จะถึงคราวต้องล่มสลายของหลายกระทรวงอันได้แก่กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องยุบ โอน ย้ายหน่วยงานและสังกัดไปยังส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอและจังหวัดที่มีมาพร้อมกับการเกิดพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการแผ่นดิน
            าชการส่วนภูมิภาคถูกสั่นคลอน ถูกลดบทบาทลง ด้วยทั้งจากกระแสทางการเมือง กระแสการปฏิรูปของนักวิชาการ ตลอดจนการแสวงหาความเจริญเติบโตในตำแหน่งของข้าราชการ ก็มีการปรับแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่อยมา ที่เปลี่ยนไปมากคือฉบับปี ๒๕๔๐ ที่อาศัยเสียงประชาพิจารณ์เป็นฐาน มีการแก้กฎหมายลูกและสร้างหน่วยงานขึ้นมาอย่างซ้ำซ้อน ด้านการศึกษาก็ถูกคลื่นกระทบด้วย คือ มีหัวหน้าส่วนการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดูแลโรงเรียนประชาบาลแทนศึกษาธิการอำเภอที่เคยดูแลในปี ๒๕๐๙ ก่อนที่จะโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในในสองทศวรรษต่อมาปี ๒๕๒๓ แล้วจึงกลับเข้าไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีกในปี ๒๕๔๗ ที่ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ และหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอและจังหวัดก็มีอันต้องถูกยุบไปพร้อมกันหลอมมาเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาด้วย โดยกระแสอิทธิพลทางการเมืองทั้งในและนอกระบบเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ จนแม้ปัจจุบันกระทรวงศึกษาก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา แม้จะเริ่มมาตามแนวคิดของนายสิปนนท์ เกตุทัศน์ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ แล้วแต่ยังพบว่าคุณภาพและความสัมฤทธิผลก็ยังเป็นสิ่งที่ยังแสวงหา
            ผู้เขียนในฐานที่เคยเป็นครูสังกัดกรมสามัญ ก่อนที่เข้าไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงในตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ และศึกษาธิการอำเภอ อยากจะบันทึกไว้เพื่อให้เป็นอนุทินสำหรับชาวอำเภอธาตุพนมและนครพนมว่า นายวิบูลย์ แมนสถิตย์ คือ ศึกษาธิการอำเภอคนสุดท้าย ที่มีทั้งหมด ๒๕ คน เวลายาวนานมาถึง ๘๔ ปี

            รายชื่อศึกษาธิการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๑.  นายทองมี ปริปุณณะ      ปี พ.ศ.2463 - 2465 ระยะเวลา 2 ปี
๒.  นายน้อย  คำภูศิริ          ปี พ.ศ.2465 - 2472 ระยะเวลา 7 ปี
๓.  นายภูวงศ์ ไขแสงจันทร์  ปี พ.ศ.2472 - 2476 ระยะเวลา 4 ปี
๔.  นายเวียง มณีพรรณ       ปี พ.ศ.2476 - 2481 ระยะเวลา 5 ปี
๕.  นายเฮง   ปรีดีสนิท        ปี พ.ศ.2481 - 2483 ระยะเวลา 2 ปี
๖.  นายจู     บุญชิต            ปี พ.ศ.2483  - 2486 ระยะเวลา 3 ปี
๗.  นายสุทิน บุพศิริ            ปี พ.ศ.2486  - 2488 ระยะเวลา 2 ปี
๘.  นายจันทร์ โมราราษฎร์   ปี พ.ศ.2488 - 2490 ระยะเวลา 2 ปี
๙.  นายจันทร์ วิภาวิน          ปี พ.ศ.2490 - 2492 ระยะเวลา 2 ปี
๑๐.นายเปรื่องณ นครพนม    ปี พ.ศ.2492 - 2495 ระยะเวลา 3 ปี
๑๑.นายเขียน ทินกูล           ปี พ.ศ.2495 - 2498 ระยะเวลา 3 ปี
๑๒.นายมิตร  สิงหะวาระ      ปี พ.ศ.2498 - 2500 ระยะเวลา 2 ปี
๑๓.นายคะนึง จันทวงศ์        ปี พ.ศ.2500 - 2504 ระยะเวลา 4 ปี
๑๔.นายมี กุลสิงห์               ปี พ.ศ.2504 - 2512 ระยะเวลา 8 ปี
๑๕.นายพิสิฏฐ์ บัวแย้ม         ปี พ.ศ.2512 - 2514 ระยะเวลา 2 ปี
๑๖.นายพยนต์ พลศรีพิมพ์    ปี พ.ศ.2514 - 2515 ระยะเวลา 1 ปีv
๑๗.นายทองคำ สุนทร         ปี พ.ศ.2515 - 2520 ระยะเวลา 5 ปี
๑๘.นายอุดม จุลรัตน์           ปี พ.ศ.2520 - 2524 ระยะเวลา 4 ปี
๑๙.นายจันที หาคม            ปี พ.ศ.2524 - 2528 ระยะเวลา 4 ปี
๒๐.นายเฉลิมชัย ทัศคร       ปี พ.ศ.2528 - 2529 ระยะเวลา 1 ปี
๒๑.นายไพรัตน์ ทองเสี่ยน   ปี พ.ศ.2529 - 2530 ระยะเวลา 1 ปี
๒๒.นายประมงค์ ไตรยราช  ปี พ.ศ.2530 - 2531 ระยะเวลา 1 ปี
๒๓.นายกิตติพล แผ่นแก้ว    ปี พ.ศ.2531 - .2534 ระยะเวลา 3 ปี
๒๔.นายสุวรรณ ทิมมณี       ปี พ.ศ.2534 - 2537 ระยะเวลา 3 ปี
  ๒๕.นายวิบูลย์ แมนสถิตย์   ปี พ.ศ.2537 - 2547 ระยะเวลา 10 ปีไม่มีความคิดเห็น:

สังคม ภูมิพันธ์ุ ดร.จิ๊กโก๋

สังคม ภูมิพันธ์_ ดร.โก๋ รู้สึกอาลัยเพื่อน จิ๊กโก๋ ที่เราเรียกติดปากสมัยเรียน ป.กศ.ที่วิทยาลัยครูมหาสารคามเมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๐๙ ชื่อเล่นจ...