ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ข้าวหอมทอง ข้าวฮางนาบ่อ วาริชภูมิ

ข้าวหอมทอง บ้านนาบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัสกลนคร
http://bbs.keyhole.com/ubb/postcatcher.php?PostWizardFile=20100317220504-4ba1b4800d3ab1.92045318
ข้าวหอมทอง หมายถึง ข้าวฮางที่เป็นข้าวหอมมะลิ ผลิตที่อำเภอวาริชภูมิ ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว

ข้าวฮาง คือ อะไร
ข้าวฮาง หมายถึง ข้าวที่ผ่านการแช่และนึ่งด้วยไอน้ำจนสุกแล้วจึงนำไปสีเอาแกลบออกจนเป็นข้าวสาร นำไปนึ่งรับประทาน มีกลิ่นหอมละมุนและรสชาดดี

ข้าวฮาง มีความสำคัญอย่างไร
เป็นข้าวที่อุดมด้วยสารอาหารครบถ้วน จมูกข้าวที่มีมีวิตามินปีและสารกาบาที่มีประโยชน์มิได้ถูกขัดสีออกเหมือนกันข้าวสารจากโรงสีที่วางจำหน่ายกันอยู่ทั่วไป การรับประทานข้าวฮางจึงเป็นการทานข้าวที่ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมาก ราคาอาจสูงกว่าบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการซื้อสุขภาพไว้

ข้าวฮาง มีกระบวนการผลิตอย่างไร
1. การแช่ คือการนำข้าวเปลือกที่คัดเลือกแล้ว ไปแช่น้ำประมาณ 1 คืน เพื่อให้ข้าวเปียกโชกอิ่มน้ำและเกิดการผลิตสารกาบา พบว่ากลุ่มแม่บ้านจะใช้โองมังกรเป็นวัสดุ
2. การนึ่ง โดยการนำข้าวที่แช่แล้วนำไปนึ่งจนข้าวสุก วัสดุที่ใขก็เป็นมวย หรือหวดที่เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน
3. ตากแห้ง คือ การนำข้าวเปลือกที่นึ่งสุกแล้วไปตากจนแห้งสนิท อาจใช้วิธีอบด้วยเครื่องอบแสงอาทิตย์ซึงจำเป็นในหน้าฝน ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวันเพื่อให้ข้าวแห้งและมีความชื้นน้อยที่สุด
4. การนำไปสี ด้วยเครื่องสีข้าว กลุมแม่บ้านใช้เครื่องสีขนาดเล็กเพื่อควบคุมคุณภาพและปริมาณได้
5. การคัดเมล็ดและบรรจุ ข้าวที่สีแล้วจะผ่านการคัดเมล็ดที่เสียทิ้งไป เป็นขั้นตอนที่ละเอียดและใช้ความเพียรสูงในการคัดข้าวคุณภาพทุกเมล็ด ก่อนบรรจุโดยมีบรรจุภัณฑ์ 2 แบบ คือ ชนิดถุง 1 กิโลกรัม และชนิดขวดพลาสติก ขนาด 5 กิโลกรัม ราคาปัจจุบันกิโลกรัมละ 50 บาทแม่บ้านใช้วิธีการนึ่งแบบเตารวมที่กลุ่มแม้บ้านผลิตขึ้นเอง ทำไว้หลายเตาเพื่อเร่งการผลิต เป็นเตาที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง

วัสดุที่ใส่ข้าวเพื่อนึ้งที่เห็นนี้ ชาวบ้านเรียกว่า "มวย" แต่ละเตา สามารถนึ่งได้คราวละ 5 มวย

แท่นตากข้าวเปลือกที่นึ่งสุกแล้ว ทำโครงเหล็กและตาข่ายเขียว ราคาประหยัดและทนพอสมควร มีระบบแสงแดดและการระบายอากาศดี

ภานในอาคารกลุ่มแม่บ้าน จะมีโรงสีขนาดเล็กที่แม่บ้านดำเนินการได้เอง ใช้พลังขับไฟฟ้า มีระบบโรงงานที่ถูกสุขลักษณะดีมาก
การคัดเมล็ดเป็นขั้นสำคัญท้ายสุดก่อนบรรจุส่งจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าระดับห้าดาวของกลุ่มแม่บ้าน
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…