ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา
ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดีจำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน

คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้กว้งกว่า 2 กิโลเมตร มองเห็นไกลๆ คือสะพานมิตรภาพไทยลาวญี่ปุ่น เพื่อข้ามมายังถนนสายจำปาสักช่องเม็ก ระยะทาง 42 กม.


จำปาสักมีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจจำนวนมาก ที่เด่นเป็นที่รู้จักในลำโขงได้แก่ หลี่ผี สี่พันดอน และน้ำตกคอนพะเพ็ง และส่วนที่เป็นป่าเขาและน้ำตก ได้แก่ นำตกผาส้วมที่เมืองบาจรง น้ำตกตาดฟานที่เมืองปากช่อง ที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมไม่ขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศไทย เพราะเดินทางง่ายโดยผ่านช่องเม็กเข้าไป 42 กม.ก็ถึงแล้วและหากใช้บริการทัวร์ก็จะเบ็ดเสร็จกว่า


น้ำตกคอนพะเพ็ง อยู่ทางใต้ตามถนนหมายเลข 13 จากจำปาสักลงไประยะทาง 165 กม. เป็นน้ำตกกลางลำน้ำโขง มีเกาะแก่งโขดหินและน้ำตกจำนวนมากและยากลำบากที่จะเข้าไปเที่ยวชมได้หมด มีความกว้างของลำน้ำโขงช่วงนี้หลายกิโลเมตรจนถึงฝั่งเขตแดนของกัมพูชา ที่นี่ถูกกล่าวขานว่าเป็น ไนแอการ่าแห่งเอเชีย จะมีน้ำตกอย่างนี้ทั้งปีแม้ในฤดูน้ำหลาก จนไม่สามารถนำเรือผ่านไปได้ซึ่งฝรั่งเศสเคยใช้ระเบิดทำลายแต่ไม่สำเร็จ

ต้นไม้ชนิดหนึ่งเชื่อกันว่ามีต้นเดียวในโลก เรียกว่า มะนีโคด หรือ ต้นแก้วมณีโคตร เกิดบนเกาะที่น้ำตกคอนพะเพ็ง จากตำนานของลาวที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่า เป็นต้นไม้วิเศษ "กกชี้ตาย ปลายชี้เป็น" หมายความว่าหากปลายชี้ไปทางไหนก็จะมีแต่ความเจริญ โดยปัจจุบันต้นมณีโคตรมีปลายอยู่สามกิ่ง ชี้ไปทางกัมพูชา ไทยและลาว ที่หมายถึงว่าทั้งสามประเทศจะเจริญเป็นมรกตแห่งอินโดจีน การที่มีความชื้นอุณหภูมิและระบบนิเวศที่เหมาะสมเฉพาะเป็นปัจจัยทำให้เกิดมีต้นไม้ชนิดนี้เพียงต้นเดียว (จากภาพถ่ายจาก Canon IXUS 60 เมื่อ 2 พ.ค 53 เหนือน้ำตกจะมองเห็นกิ่งแผ่ออก 2 ด้าน)
ไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายภาพได้ก็เลยเก็บภาพจากพ่อค้าที่มาเร่ขายถ่ายเมื่อ ปี 2552 ซึ่งก็เป็นภาพที่ขายดีมากกว่าภาพน้ำตก ราคาภาพละ 10,000-20,000 กีบ (40-80 บาท) ในภาพจะมีนกกระยางมาเกาะเต็มต้นไปหมดอาจมากินผลหรือมาอาศัยยังไม่มีรายละเอียด ตามตำนานรามยณะกล่าวว่าหากใครได้กินผลจะมีอายุยืนยาว กลับเป็นหนุ่มสาว มีพลังมาก และยังไม่มีใครได้พิสูจน์เพราะไม่สามรรถเข้าถึงได้ และเล่ากันว่าสมัยฝรั่งเศสเข้าครองเคยคิดจะเอาต้นไม้นี้ไปปลูกแต่ไม่สำเร็จและเครื่องบินที่เข้าไปก็ตกเสียหายแก้วมณีโคตร ก็กลายเป็นความพิสดารอย่างหนึ่งเพื่อดึงดูดและสร้างกระแสการท่องเที่ยวของที่นี่ ที่ใคร่อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัส...แต่เข้าไปไม่ถึง...และอยากกลับไปอีก

ชมภาพที่ถ่ายจากศาลาฃมวิวจากยูทิวป์ ถ่ายไว้ตอนที่ยังไม่ล้ม ปี 2553
http://www.youtube.com/watch?v=ph3E4fm8w0U&feature=youtu.beภาพระยะไกล ต้นมณีโคตรหายไป 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…