ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ขยะสร้างสร้างสุขได้ไปไหว้ธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือนสามปี ๒๕๕๕ มีผู้เดินทางไปมากมายเหลือเกิน รถติดตั้งแต่ออกจากสกลนครซึ่งมียะยะทางประมาณ ๗๔ กม.ใช้เวลามากด้วย และก็มีเหตุต้องเข้าปะยางรถยนต์ที่อู่เยื้องปั๊มบางจาก บ้านฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างรอได้เดินเลาะ(ประสาคนมักเลาะ)ดูต้นไม้ที่เจ้าของร้านปลูกก็รู้สึกชอบ ได้พบการปลูกพืชสวนครัว เช่น แปลงถั่วฝักยาวแถวหนึ่ง ผักพื้นบ้านอีกหลายชนิดจัดเป็นชุมชนเล็กๆ ผักป่า เช่น ผักหวาน ติ้ว และอื่นๆ ก็จัดเข้ามาร่วมในชุมชนด้วย มีต้นรางจืดที่จัดให้เลื้อยขึ้นเป็นซุ้มคลุมพื้นที่เป็นร่มเงาที่พักสำหรับลูกค้า รู้สึกเห็นความพิเศษทางวิธีคิดของผู้คิดทำ รู้สึกว่าเป็นผู้มีศิลป์ในการใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่า เพราะพืชที่ปลูกจะเป็นทั้งที่เป็นอาหารและสมุนไพรให้เข้ามาใกล้ตัว แม้จะเป็นบริเวณไม่กว้างแต่ดูแล้วเพลิน(สำหรับคนที่ชอบ)
แต่ตรงที่พักผ่อนลูกค้าอีกมุมหนึ่ง ได้พบกับสิ่งประดิษฐ์ชุดหนึ่งที่แทบจะไม่เป็นที่สังเกต มองห่างออกไปมันเหมือนกองขยะมีชีวิต  มันใช้ได้จริง ใช้เล่นแทนกลองชุดได้ จากที่พบกะแป๋งน้ำมันที่ใช้แทนสแนร์ถูกตีจบบุบลงไป แกลลอนพลาสติกที่แทนกลองอัลโตถูกตีจนยุบลง ใช้ถังสีพลาสติกแทนกลองเบส ดูแล้วส่วนที่อาจไม่ใช่ขยะคือที่เหยียบ(pedal) ราคาเท่าใดกรุณาประเมินเอา ฝึกทักษะได้แบบเดียวกับชุดที่ซื้อมาราคาหลายหมื่น อยากดูตอนที่เขาเล่นคงสนุกพิลึก เสียงคงไม่ไปรบกวนใครนักอยู่กลางทุ่งนาห่างชุมชนหลายกิโลเมตร
ที่แท้คือ
-          มันมาจากขยะ – ที่คนมักทิ้ง มักถูกรังเกียจ มักถูกเผาไฟ หรือฝัง
-          ขยะเป็นศิลป์ – ศิลปะที่มีกับมนุษย์ จากวิธีคิดสร้างสรรค์ ดัดแปลง ตกแต่งในสิ่งปรารถนา
-          ศิลป์สร้างสุข – เกิดความพึงพอใจ สนุก อิ่ม พอ รู้สึกดี

ดังนั้น ขยะสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างสุข ที่เรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นโลกกว้างได้ด้วยตนเอง ที่ต้องการมาตรฐานขั้นต้น คือ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคล่อง

มีภาพมาฝากการขำ...เป็นความลุขลึก ๆ นะครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…