วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยเจมส์คุกสิงคโปร์

การศึกษาในมหาวิทยาลัยเจมส์คุก สิงคโปร์[1]

[ วิสัยทัศน์  หลักสูตร  การศึกษาเรียนรู้  ค่าเล่าเรียน ]

1.      มหาวิทยาลัยเจมส์คุก  :  ประวัติความเป็นมา
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งการวิจัยภูมิภาคเขตร้อน[2]ของออสเตรเลีย มีชื่อมาจากนักสำรวจชาวอังกฤษเมื่อศตวรรษที่ 18 ชื่อกับตันเจมส์ คุ๊ก ที่ออกสำรวจซีกโลกใต้มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญแก่โลก ตั้งอย่างเป็นทางการเมือวันที่ 20 เมษายน 2513 ที่เมืองทาวนส์วิล เติบโตขึ้นเป็น 3 แห่ง ออสเตรเลีย 2 แห่งและสิงคโปร์อีก 1 แห่ง มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเขตร้อนทั่วโลกเป็นสำคัญเชื่อมโยงไปยังสถาบันวิจัยทั่วโลก
          มหาวิทยาลัยเจมส์คุกสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐของสิงค์โปร์ มี 3 วิทยาเขตคือ[3]

            1)     วิทยาเขตทาวนส์วิล (Townsville Campus) ในรัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1970 (2513) เป็นวิทยาเขตใหญ่ที่สุดปัจจุบันมีนักศึกษา 11,000 คน ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 1,500 คน อยู่ในพื้นที่สงบร่มรื่นขนาด 386 เฮกตาร์[4] (2412 ไร่) ที่อุดมไปด้วยสัตว์และพืชพรรณธรรมชาติของไม้พุ่มแถบชานเมืองห่างจากเมืองดักลาส 13 กิโลเมตร ติดแม่น้ำรอสส์
             2)  วิทยาเขตแคร์นส์ (Cairns Campus) ในรัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1986 (2529) ห่างจากเมืองสมิธฟิลด์ที่อยู่ทางเหนือ 15 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเขาที่เป็นป่าดงดิบทั้ง 3 ด้าน โดยด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นบริเวณชายหาด มีนักศึกษากว่า 4,000 คน รวมทั้งชาวต่างชาติจำนวน 300 คน โดยมีรถบริการรับส่งไปยังที่พักในตัวเมืองและที่พักใกล้เคียงด้วย 

            3)    มหาวิทยาลัยเจมส์คุกสิงคโปร์ (JCU Singapore) ประเทศสิงคโปร์
ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.2003 (2546) ที่ถนนทอมสัน เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสิงค์โปร์ภายใต้การจดทะเบียนของมหาวิทยาลัยเจมส์คุ๊กออสเตรเลีย มุ่งขยายกิจกรรมระหว่างประเทศและต้องการสนองวิสัยทัศน์ ซึ่งนำมาเป็นข้อกำหนดยุทธศาสตร์ ที่ว่า

                  “การสร้างสรรค์อนาคตที่สดใสกว่าเพื่อชีวิตในเขตร้อนทั่วโลกผ่านผู้จบการศึกษา (บัณฑิต) และการค้นพบที่สร้างความแตกต่าง”

       Creating a brighter future for the life of tropics world-wide through graduates and 
discoveries that make a difference.
2. มหาวิทยาลัยเจมส์คุกสิงคโปร์ (JCU Singapore)

มหาวิทยาลัยเจมส์คุ๊กสิงคโปร์ ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตทอมสันบน (The Upper Thomson Campus) ที่ถนนทอมสันบน มีเนื้อที่ 1.8 เฮกตาร์ และวิทยาเขต อัง มอ กิโอ (The Ang Mo Kio Campus) ที่ถนนอังมอกิโอ

จำนวนนักศึกษา เพิ่มขึ้นในปี 2003 จาก 34 คนเป็น 3,000 คน โดยเป็นวิทยาเขตที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมจริงๆ จากสิงคโปร์และทั่วเอเชีย โดยเฉพาะจีน และมาเลเซียแล้วยังมีชาวยุโรปและสหรัฐด้วยหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2557 แต่ละหลักสูตรมีเอกสารกำหนดแผนการเรียน การลงทะเบียนการเรียน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลที่จำเป็นต่อนักศึกษาไว้อย่างครบถ้วน

การศึกษามี 3 ระดับ 3 ภาคเรียนเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม หลักสูตรและค่าใช้จ่ายเป็นเงินเหรียญดอลลาร์สิงค์โปร์[5]

     2.1  ระดับนำทางก่อนปริญญาตรี (Pathway Programs) ได้แก่

         1)      หลักสูตรเตรียมภาษาอังกฤษ
               4 หลักสูตรๆ ละ 4 เดือน คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานเปิดทุกภาคเรียน และหลักสูตรเตรียมภาษาอังกฤษระดับ 1 - 3 เปิดรับทุกสองเดือนเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 3,210 เหรียญ/หลักสูตร (ประมาณ 79,929.- บาท)

         2)      หลักสูตรพื้นฐานก่อนปริญญาตรี
               10 รายวิชา เวลา 8 เดือน เปิดรับทุกภาคเรียน ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 10,807 เหรียญ

         3)      หลักสูตรอนุปริญญา
                ประกาศนียบัตรสาขาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 รายวิชา เวลาเรียน 8 เดือน ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 15,922 เหรียญ

         2.2 ระดับปริญญาตรี
1) หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต  2 ปี  24 รายวิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 47,765 เหรียญ
2) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ปี 24 รายวิชา เวลา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 47,765 เหรียญ
3) หลักสูตรธุรกิจบัณฑิตและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2 ปี 24 รายวิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 51,831 เหรียญ
4) หลักสูตรศิลป์ศาสตร์(จิตวิทยา) 2 ปี 24 รายวิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 50,205 เหรียญ
5) หลักสูตรจิตวิทยา(ทั่วไป) 4 ปี 24 รายวิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 50,205 เหรียญ
6) หลักสูตรจิตวิทยา(ระดับเกียรติ) 4 ปี 28 รายวิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 73,381 เหรียญ
7) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจิตวิทยา สำหรับปีที่ 4 เรียน 4 ปี 4 รายวิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 18,897 เหรียญ
8) บัณฑิตศึกษาหลังปริญญาตรี (Postgraduates) มีหลายหลักสูตรคือ

    2.3  ระดับมหาบัณฑิต
         1)      หลักสูตรการบริหารธุรกิจ 1 ปี 12 วิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 32,100 เหรียญ
         2)      หลักสูตรการบัญชีมืออาชีพ 1 ปี 12 วิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 32,100 เหรียญ
         3)      หลักสูตรการบริการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและการโรงแรม 1 ปี 12 วิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 32,100 เหรียญ
        4)      หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ 16 เดือน 16 วิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 42,800 เหรียญ
        5)      หลักสูตรการศึกษา 1 ปี 8 วิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 22,470 เหรียญ
        6)      หลักสูตรการแนะแนวและให้คำปรึกษา 2 ปี 12 วิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 33,750 เหรียญหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการพัฒนาอาชีพ 1 ปี 1-2 วิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 11,536 เหรียญ
        7)      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการวิธีการวิจัย 1 ปี 1-2 วิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 11,536 เหรียญ
        8)      หลักสูตรจิตวิทยาคลินิก เฉพาะชาวสิงคโปร์ 2 ปี 15 วิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 58,005 เหรียญ

       2.4  ระดับดุษฎีบัณฑิต
             หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาคลินิก เฉพาะชาวสิงคโปร์ เฉพาะชาวสิงคโปร์ เรียน 3 ปี 21 วิชา ค่าเรียนรวมค่าธรรมเนียม 87,024 เหรียญ


การศึกษาดูงาน พบว่า

         1.      สาขาวิชาที่ได้รับความนิยม เรียงตามลำดับ คือ

อันดับหนึ่ง คือ จิตวิทยา (Psychology) เพื่อนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ ใช้เวลาเรียนเต็มเวลา 3 ปี (เรียนนอกเวลา 6 ปี 
อันดับสอง คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เวลาเรียน 2 ปี เพื่อการโฆษณาสื่อสาร 
อันดับสามวิชาบริหารธุรกิจ เวลาเรียน 2 ปี

ชาวสิงคโปร์ นิยมการทำงานและประกอบอาชีพหลังจบชั้นมัธยมแล้ว และกลับมาเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ภายหลัง ได้จัดหลักสูตรเพื่อการเรียนบางเวลาเพื่อเป็นทางเลือกของต่างวัย โดยเคยมีผู้จบปริญญาตรีอายุสูงสุด 60 ปี

2. แผนการศึกษาของมหาวิทยาลัย


นักศึกษาจะต้องผ่าน 10 รายวิชาพื้นฐานเป็นการทบทวนพื้นฐานของระดับ 12 (ม.6) ระยะเวลา 8 เดือน ค่าลงทะเบียน 10,807 ดอลลาร์สิงคโปร์ คือ
1)      วิชาแกน 5 รายวิชา คือ วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1 วิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วิชาสถิติ วิชาการคิดวิเคราะห์ วิชาแนวทางการเรียนรู้และพัฒนา
   2)      วิชาเลือก เลือก 5 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น วิชาเศรษฐกิจ วิชาทัศน ภาพมนุษย์และภูมิศาสตร์โลก วิชาพื้นฐานการเทคโนโลยีการสื่อสาร วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 และวิชาเคมี

2.      การเรียนในชั้น
                  มีการเรียนในชั้น 3 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนั้นเป็นเวลาของการศึกษาภาคสนามและการเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมชมรมและชุมชน จำนวน 25 กิจกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย Shashikiran นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจ ชาวอินเดีย กล่าวว่า...I am in the volunteer club and I have been involved in activities where I can make a difference to the community.[6]

3.      การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก  ทั้ง 2 วิทยาเขตที่จะเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ ได้แก่
       1)      อาหารและเครื่องดื่ม จากร้านอาหารแบบช่วยตนเอง  มีน้ำดื่ม(ประปา)ฟรี
       2)      ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นสมาชิกได้ฟรี 1 ปีกับห้องสมุดสาธารณะ 19 แห่งทั่วสิงคโปร์ ส่วนห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีหนังสืออ้างอิงมากกว่า 3,000 เล่ม และมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมกับมหาวิทยาลัยเจมส์คุกออสเตรเลีย
       3)    บริการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตได้ถูกออกแบบด้วยสิ่งแวดล้อมไร้สายให้เข้าถึงโลกไซเบอร์ได้ตลอดเวลาทุกแห่งของวิทยาเขต นอกเหนือกว่านั้น หากจ่ายค่าลงทะเบียนการเรียนครบและเรียนเกินหนึ่งภาคเรียนแล้วจะได้รับคอมพิวเตอร์แลปท็อบเป็นอุปกรณ์ช่วยเรียนด้วยที่ง่ายกว่าการเข้าใช้ด้วยบัญชีลงทะเบียนและกับการเรียนรู้ผ่านธุรกิจ
       4)    บริการให้คำปรึกษาและคลินิกจิตวิทยา ทีมงานนักศึกษาผู้ให้คำปรึกษาหารือได้จัดบริการให้คำแนะนำและการปรึกษากับนักศึกษา มากกว่านั้น ส่วนหนึ่งในแผนงานจิตวิทยาได้ปฏิบัติงานแบบคลินิกจิตวิทยาที่บริหารงานโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ เป็นบริการให้เปล่า(เมื่อต้องการ)
       5)    ศูนย์บริการการมีงานทำ (Careers service center) หน่วยนี้ได้จัดความพร้อมด้านคุณภาพด้วย “การศึกษาที่มีการจ้างงาน” เป็นแผนช่วยนักศึกษา ด้วยการให้นักศึกษารับคำปรึกษาการมีงานรายบุคคล การจัดประชุมปฏิบัติการด้านอาชีพ การสืบค้นตำแหน่งงานว่างจากห้องสมุดอาชีพ (Careers Library)  เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่อำนวยในการส่งผ่านการศึกษาสู่การมีงานทำอย่างเสร็จสิ้น
       6)   การกีฬาและการเป็นอยู่ที่ดี มีสิ่งอำนวยความพร้อมด้านกีฬาไว้หลากหลาย ได้แก่ บาสเก็ตบอล เทเบิลเทนนิส ฟุตบอลและคริกเก็ต

      7)      ชมรมและกิจกรรมสังคม มีชมรมและกิจกรรมสังคมเตรียมเพื่อนักศึกษา ได้แก่ด้านภาษา การแสดง การเต้นรำ และชมรมอาสาสมัครต่างๆ
      8)      ตู้เก็บของนักศึกษา มีหลากหลายขนาด (ให้เช่า) เก็บของส่วนตัว


       ข้อสังเกต ไม่มีชุดเครื่องแบบนักศึกษา พบการใส่เสื้อยึด กาวเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ตามความต้องการและความเหมาะสมในกิจกรรมที่กำหนด

4.      ข้อมูลเพิ่มเติม

         จำนวนประชากร 5.5 ล้านคน เป็นสัญชาติมาเลยเซีย ร้อยละ 35 จำนวน 1/5 เป็นนักศึกษาและคนต่างชาติ 1/3 เป็นชาวอินเดีย ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติในสิงคโปร์ แต่ค่าครองชีพสูงมาก สิ่งที่มีราคาแพงมาก คือ ที่อาศัยและรถยนต์ เพราะมีระบบการขนส่งที่ดีมาก
การดำรงชีวิตที่นี่ มีความปลอดภัยมาก บ้านเมืองสะอาด ทุกคนมีงานทำ ไม่มีคนกลางคืนทีพบเห็นคือคนต่างด้าว
อาคารสถานที่จัดเป็นสัดส่วน มุ่งเป็นเมืองสีเขียวมีพืชพันธุ์เกือบทุกชนิดที่พบในเมืองไทย ไม่พบเสาไฟฟ้าและสายเคเบิลทุกชนิดตามถนนและในเมืองจึงโล่งทัศนีย์ภาพสวยงาม ต้นไม้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีถูกตัดแต่งให้ได้ทรงและร่มรื่น  
บ้านฉันก็ด้วยสวยงามนัก 
ด้วยสถาปนิกบนอากาศ ทางเท้าที่วิเศษไม่เสี่ยงต่อการเดินชนข้าวของใครและมีอะไรมาทิ่มตา

[1] วิบูลย์ แมนสถิตย์ บันทึกจากการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม นำโดยพระเทพปริยัติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนมและเจ้าอาวาสวัดพราตุพนมวรมหาวิหารและพระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2557 โดยศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเจมส์คุกสิงคโปร์ วันที่ 29 ตุลาคม 2557
[2] เขตร้อน คือ บริเวณจากเขตศูนย์สูตรขึ้นไปเส้นขนานที่ละติจูด 23 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นขนานที่ละติจูด 23 องศา 30 ลิปดาใต้ เป็นแนวเขตที่แสงอาทิตย์ทำมุมฉากกับผิวโลกได้สูงสุดและต่ำสุด
[3] JCU Singapore. STUDENT INFORMATION Jamescook University Australia.
[4] 1 เฮกตาร์เท่ากับ 100 เอเคอร์ หรือ 10000 ตารางเมตร) ส่วน ไร่ คือ จำนวนเนื้อที่ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือมีอัตราเท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
[5] อัตราแลกเปลี่ยน 24.90 บาท / 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
[6] Presentation slides JCU Singapore. จาก Cd-rom

ไม่มีความคิดเห็น:

สังคม ภูมิพันธ์ุ ดร.จิ๊กโก๋

สังคม ภูมิพันธ์_ ดร.โก๋ รู้สึกอาลัยเพื่อน จิ๊กโก๋ ที่เราเรียกติดปากสมัยเรียน ป.กศ.ที่วิทยาลัยครูมหาสารคามเมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๐๙ ชื่อเล่นจ...